Referat fra
Årsmøde for Danmarks jægerforbund Halsnæs 28.1.2015.
1. Valg af ordstyrer: Hans Jørgen, valg af referent: Ulla
2. Formandens beretning:
”Formandens beretning til års møde i Danmarks Jægerforbund Halsnæs
 den28 januar 2015 afholdt hos Ølsted Jagtforening.
Velkommen til års møde i Danmarks Jægerforbund Halsnæs.
·       9 Oktober  Kronvildt møde.  Ingen lodsejere havde givet møde
·       Jagt tider reguleres fra centralt hold men måske efter rådgivning fra kredsens hjortevildt koordinator??
·       Hjortevildts gruppe Halsnæs må vel anses for at være i dvale pt?     (Birger)
·       9 Oktober JKF halvårsmøde.
·       Tak til Leif Helstrup. UT overtog således laurbærkransen!  Et møde der bliver traditionelt brugt til at orientere om de lokale foreningers liv trivsel. Skydevognen kunne sagtens bruges noget mere.
opfølgning på Forenings kursus mm.
Ulla ønsker at trække sig ud af grønt råd.
Meget få fremmødte desværre.
21 Oktober Møde i Hillerød (Distrikt 4)
Emnet var regulerings korps. Der er klart behov for flere aktive regulerings jægere og dermed kursus behov lokalt.
Deltagere: Hans Jørgen og UT.
24 November Møde Slangerup Distrikt 4.
Regulerings korps igen
Mads Jepsen fra Kreds bestyrelsen. kredsens økonomi er svær at styre grundet manglende budgetlægning og dårlige vilkår fra DJ.
Vor HB suppleant er bosat uden for kredsen derfor ikke stemme berettiget i HB!! 
Jæger forum.
Info fra de fremmødte foreninger.
Godt fremmøde, herfra Morten Hans Jørgen Keld og UT.
11 December Formands møde på Dalum Landbrugsskole.
Rask Natur
Rig på oplevelser Autentisk Storslået Kompleks.
En proces der skal arbejdes med indtil repræsentant skabs mødet 2016.
Har ledt vidt og bredt efter spørgeskema!! på web
Jagtens hus.  Nok ein mal!   Klart en følelse af at det er kritisk for vores forbund min personlige holdning.  Donationerne kommer stadig.
Nye medarbejdere Nye tiltag omkring bladet og web løsninger.
13 Januar2015 Jægerråds møde
Ny Grønt råds repræsentant Morten B Pedersen
Regulerings korps En vigtig ambassadør for jægerne
nu mangler vi bare en fra Ølsted så er alle tre foreninger repræsenteret!! 
Regulerings kursus i Nødebo13 til 14 Marts.
Fremtid .
Bestyrelses og Forenings kursus. 21 Marts2015 Hos strandjægerne.
Vi vil gerne være over 20 deltagere meld dig til og vær med på en spændende dag som gerne skulle skabe bedre grobund for foreningernes virke.
Jæger forum møde  den 25 feb 2015.
Kontakt til kommunen  ang muligheder for nyjæger  jagt og formaliseret samarbejde  om diverse regulerings opgaver .
Kongernes  Nordsjælland .   Kirsten Skovsby.
UT. Deltager på DJs kursus den 17 og 18april for Grønt råds repræsentanter og Jægerrådsformænd 
Jagtsti 9april 2016
Jagthorn 
Hundetræning 2015
Brug noget tid på DJ web
Halvårs møde.  6 Oktober 2015 hos strandjægerne .  
Hundested den 28 Januar  2008
Finn Poulsen . 
3. Valg af formand:
Torup sogns Jagtforening ventes at beslutte at suppleanterne indgår i bestyrelsen som dermed udvides til 7 personer. Dermed er Finn Poulsen valgbar til formand og han vælges enstemmigt.
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning:
Formand Finn Poulsen(TSJ), bestyrelsesmedlemmer: Hans Jørgen Andersen(TSJ), Morten Bødker (Str. j):og Ulla Brink (Str. j.). Keld Hjort Olsen Ølsted, vi mangler en fra Ølsted jagtforening.
5. Beretning fra Grønt råd for 2014 (Ulla Brink)
Der har ikke været sager på der har haft direkte interesse for jægerne. Disse emner har været drøftet: Plejeplan for Høje Lindebjerg, pesticid bekæmpelse af rynket rose, Kystsikring, Samarbejde omkring bekæmpelse af mink (er sat i værk i samarbejde med DOF), færdselsregler for Arresø og klimatilpasningsplaner.
Ny grønt råds repræsentant Morten Bødker præsenterer sig selv: Har været jæger siden 2000 og er bestyrelsesmedlem hos strandjægerne.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 9.5.2015. Forslag som vedtages: Keld Hjort, Morten Bødker, Finn Poulsen og Birger Jørgensen. Mødet foregår vistnok i Kolding.
7. Indstilling af suppleant til hovedbestyrelsen.
Marie Louise Achton Lyng er ikke stemmeberettiget i HB, da hun ikke bor i kredsen.
Vi har to forslag i stedet for: Torben Clausen fra Frederikssund og Mads Jepsen fra Strø og vi vælger enstemmigt ved håndsoprækning Mads Jepsen, som er både valgbar og stemmeberettiget og som gerne vil stille op. Christian Bærentsen fra Hørsholm Jægerråd oplyser at Hørsholm foreslår en vedtægtsændring om at HB medlemmer ikke nødvendigvis skal have bopæl i kredsen.
8. Indstilling af kredsens fag koordinatorer:
Koordinatorerne sidder for et år af gangen. Vi har mulighed for at indstille en ny hjortevildts koordinator.
Birger fortæller, at hjortevildt arbejdet på Halsnæs ikke fungerer ordentligt. Meningen var, at han skulle indsamle viden om de dyr der bliver skudt på Halsnæs, men jægerne er tavse omkring hvad de skyder, og han får kun besked via rygter fra lokal banen og andre. En mulighed som ny hjortevildtkoordinator er Kresten Rasmussen.
Der er ingen forslag til en ny flugtskydnings koordinator.
9. Orientering fra reguleringskorpset.
Gerner Pedersen som er reguleringsjæger (TSJ) kunne desværre ikke deltage, men har givet besked om at han er blevet kaldt ud fem gange, fire gange til ræv og en gang til mår. Han har ikke indfanget noget. Han har indgået samarbejde med DOF om bekæmpelse af mink på Hundested havn. Han har fået udleveret sms fælder hertil men har heller ikke indfanget noget her. Der er nu to medlemmer fra strandjægerne og endnu en fra TSJ, så mangler vi bare en fra Ølsted så er hele kommunen er dækket. Finn bestiller veste fra DJ til reguleringsjægerne.
10. Eventuelt:
Naturstyrelsen har indkaldt til Jægerfora 25.2.2015. Jægerfora består af distrikt 4`s jagtforeninger og NST. Det er meningen, at vi indkaldes 1xårligt men det har stået stille i nogen år nu. Nu har Finn fået gang i det igen og denne gang skal der snakkes om statsskovjagter, fordeling af disse og de nye toner fra miljøministeren. Der kan møde to repræsentanter fra hver jagtforening.
Torup sogns jagtforening: Er ved at arrangere en øl aften fredag 27.3.2015. Der vil blive smagsprøver og lidt mad samt et kort foredrag om jagt. Aftenen foregår i TSJ’s lokaler.
Der starter hundetræning igen fra marts til maj måned hver tirsdag. Se nærmere på TSJ hjemmesiden.
Hundested-Frederiksværk strandjagtforening: Har fået nye lokaler på adressen Ved Isefjorden 12. Der holdes indvielse og 60års jubilæum 5.4.2015 kl. 12.
Anders fortæller at DJ’s tredje version af jagtbog til jagttegnundervisning er på vej. Det er noget rod.
Der udtrykkes en tak til afgående formand Leif Helstrup og til afgående grønt råds repræsentant Ulla Brink.
Christian Bærentsen, Jægerråds formand i Hørsholm og medlem i kreds7’s bestyrelse samt medlem i Jagtens hus’ følgegruppe, deltager i mødet d.d. og fortæller følgende:
Kreds 7’s økonomi: Det er svært at finde ud af hvordan midlerne bliver fordelt til de 8 kredse. Der er en del fastlagte beløb til aktiviteter som uddeles helt skabelonagtigt. Herudover kan der søges ekstrabevillinger til store arrangementer som fx Roskilde dyrskue. Det er svært at få pengene til at slå til i kreds7 som er meget stor og som har 36 jægerråd i modsætning til de andre kredse der har max 12. Kreds 7 har derfor i mange år overskredet budgettet, men det har ikke gjort så meget fordi andre kredse ikke har brugt deres budget helt ud. Der er fremkommet forskellige forslag til at lave budgetter og sørge for en mere ligelig fordeling og Hørsholm stiller nu et forslag om en vedtægtsændring hvor kredsene laver budgetter over deres aktiviteter fremover.
Regulering i kreds7: Hørsholm jagtforening er gået til politikkerne for at få en aftale om regulering på kommunens arealer. De har inviteret politikkerne til god rødvin og vildtkød. De har nu en aftale om regulering af vilde dyr hos private og forsøger også at få lov til at bruge de kommunale arealer. Man har ligeledes sms fælder i samarbejde med DOF. Man har haft 15 ræve fælder sat op, og har fanget 9 ræve, hvoraf nogen havde skab. Man har en aftale med forbrændingsanstalten, at de modtager rævene for 50kr. og brænder dem direkte. Denne udgift betaler borgeren, der har haft problemer med ræven.
Flugtskydning: Kreds 7 er hårdt ramt af lukninger af skydebaner. Man forsøger nu at få genåbnet Hørsholms skydebane. DJ har fokus på dette område og er behjælpelige med ansøgninger.
Jagtens hus: Følgegruppen har ikke fået ret meget at vide om hvad der foregår men løbet er nok kørt. Der mangler meget information. Grunden er købt men der er ikke byggetilladelse og ej heller godkendelse fra finansministeriet. Skat har dog godkendt sagen.
Kreds 7 I øvrigt: Bestyrelsen har travlt, der er mange opgaver. Der er 36 jægerråd som er meget forskellige. Nogen fungerer rigtig godt og andre ikke. Man foreslår at dele kredsen op i mindre dele.
Det har vist sig at få af de jægere der bor i storbyer, er medlem af DJ. Måske kunne vi der bor på landet invitere dem lidt herud på jagt og tale fællesskabets sag.
OBS Christian Bærentsen gør opmærksom på at såfremt man har en lyddæmper på sin riffel og skal udenlands (også Sverige) så skal man udskrive en blanket som udfyldes og afleveres personligt til toldmyndighederne sammen med fremvisning af lyddæmperen! Tolden sender så en kopi til politiet. Dette skal gøres hver gang man er udenlands. Man kan endnu ikke få indskrevet lyddæmper i våbenpasset.
Vi taler om hvor mange jægere vi egentligt er i DJ. Der er mange der har flere medlemskaber og det er derfor uklart hvor personer det i virkeligheden drejer sig om. Der er ca. 90.000 medlemmer og det svarer til ca. 75.000 personer.
I alt deltog der 15 personer på årsmødet. 
Næste møde er ½ års møde d.6.10.2015 hos strandjægerne.
Ref. Ulla