JKF Årsmøde 4/2 2010

1:Formandens beretning: Beretning for JKF Halsnæs.

Anmodning om moralsk støtte fra en del af dyrenes beskyttelse. Vi anmodes om at lægge pres på Dyrenes beskyttelse for at få dem til at fodre gæs, ænder, svaner og blishøns ved Sølager og Lynæs.     

Der er afviklet mødre i JKF i det omfang det har været nødvendigt, samarbejdet har fungeret, der har måske været en forbier i forbindelse med skydevognen og kronvildtsgruppen det afklarer vi under punkterne senere

JKF har arbejdet med en ny ordning omkring skydevognen.

Som JKF formand har jeg anmeldt en mand, til politiet, der meddelte i strid men lov om vej og markfred, at han ville nedskyde alle hunde på hans grund, uden det påbudte varsel. Jeg måtte en tur til Frederikssund med en lovtekst inden politiet ville agerer.     

Ulla og undertegnet har ansøgt Halsnæs kommune om tilladelse til at anvende fårefoldene til løse hunde og fået et afslag! Vi har fået tilbudt et område til direkte hundetræning.

JKF har igen ansøgt om lån af et egnet område til brug for jagtsti, vi har ikke hørt noget: men har en kvittering for at det er læst af skovrideren. Her på falderebet har jeg hørt fra Worm, der svarer en ansøgning ”at vi finder ud af noget!”

SNS var inviteret til at komme i aften; men Worm havde ikke mulighed da han var optaget andre steder 

JKF har været repræsenteret i en række råd og udvalg:

1.    Det grønne råd.

2.    Strand og havjagts udvalget.

3.    Jagtlovsudvalget.

4.    Vand og natur.

5.    forum med SNS. (regulering og fora).

6.     Friluftsrådet.

Ad 1.

I grønt råd har jægerne støttet udtalelser rettet mod nedlægning af Vandværksstien, etablering at et infiltrationsanlæg på Arrenæs. Vi har støttet udsætning af Worms bævere. Og lavet et par mindretals udtalelser, nedlæggelse af skydebanerne i Auderød og ved anlæggelse af kondistier skal der undersøges om stien føring har betydning for læmning af rålam.

Ad 2.

Har konkret ført til: et forslag om anvendelse af jagttegnsmidlerne til jagtrelevant forskning. Er til afstemning på kredsmødet

Ad 3.

Har konkret ført til: udkast til forslag til jagt og jagttider frem mod 2013. Er til afstemning på kredsmødet

Ad 4.

Har konkret ført til: et værktøj en grundig registrering af skydefaciliteter i vor kreds, og en grundig debat omkring borgernes fladefærdsel. 

Ad 5.

Har konkret ført til: at der er en velfungerende gruppe jægere til regulering af mink.

Ad 6.

Friluftsrådet arbejder parallelt med jægerne i grønt råd og jægerne har fået en magtfuld støtte i sagen om auderød lejren.

JKF Halsnæs har afgivet høringssvar/ deltaget i følgende sager

1.    Kommuneplan Halsnæs.

2.    Landsplandirektivet vedrørende Auderød.

3.    Ide fasen vedrørende Auderød lejren.

4.    møde med DJ formanden om jagttider

JKF Halsnæs skal afgivet høringssvar/ deltaget i følgende sager

1.    Natura 2000 5 områder

2.    Håber at få sæde i en følgegruppe omkring Auderød lejren

3.    At etablere en tradition, med en årlig publikumsvenlig jagtsti.

2: Der ønskes et bedre samarbejde med skov og naturstyrelsen, da vi syntes at dialogen er meget dårlig lige pt. SNS svare ikke tilbage på vores henvendelser eks. Oprydningen i Ullerup skov.

3: Den nye struktur i Jægerforbundet fungerer ikke. Medlemmerne syntes der er for langt til HB. Kommunikationen fungerer ikke eller er meget langsommelig. Kirsten Skovsby er ked af høre der er utilfredshed med kommunikationen til HB. Kirsten giver en beskrivelse af den måde strukturen er sat sammen på, til sammenligning med det kommunale/regionale. Derfor er vigtigt at der vælges de helt rigtige folk til HB næste gang.

4: Jægerforbundet vil gerne have at kredsen skal indstille 2 emner til formandsposten for hjortevildtgruppen.

Ivan Møller og Ivan Møller bliver indstilles.

 Vi er meget utilfredse med at der skal indstilles 2 stk. så det gør vi ikke.

5: JKF fortsætter arbejdet med Natura 2000.

6: Der har været et par uheldige episoder med skydevognen bl.a. manglende betaling og for dårlig aflevering. Vognen skal også bruges så der kan komme penge i kassen til en ny kastemaskine. Anders Andersen, Erik (Ølsted), Hans Jørgen (Torup), mødes for at lave et regelsæt  for brugen af skydevognen.

Det meget fine og udførlige regnskab bliver godkendt.

7: Bjarne Culmsee laver en annonce til Halsnæsposten og sender mail ud til jagtforeningerne, næste gang der er møde i Kronvildtgruppen Halsnæs.

8: Ølsted meddeler at alt fungere godt, men var dog noget skuffet over at der ikke var nogen hilsen fra Jægerforbundet til deres 75 års jubilæum. Kirsten Skovsby taget det med til kredsbestyrelsen. 

Torup har haft fint fremmøde til alle deres arrangementer og lidt medlemsfremgang.

Strandjægerne melder lidt nedgang i medlemstallet, og manglende deltagelse til fællesjagterne. Kasseren er FYRET for svindel med regnskaberne.

9: Det er nu klart at der ikke kommer til at være skydebaner i Auderødlejren.

10: Leif har taget kontakt til SNS for afholdelse af jagtstier.

11: JKF Halsnæs kan ikke godkende Jægerforbundets strategioplæg.

12: JKF Halsnæs indstiller Kirsten Skovsby til HB.

EVT. Hans Jørgen stille forslag til at JKF køre ud med foder til fuglene i den tilfrosne fjord.

Man enedes om at koordinatorer og jagtforeningsformænd i JKF indstilles til deltagelse i DJ delegeret møde! Det er ikke klart før kredsmødet hvor mange af disse vil deltage