JÆGERRÅDET d. 16/1 2019

Referat af Halsnæs jægerråds årsmøde 16.1.2019 hos Strandjægerne i Hundested

1.Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Anders Referent: Ulla

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke:

“Beretning ved årsmødet i Jægerråd Halsnæs den 16. januar 2019

I år vil jeg forsøge at lægge vægt på en beretning der hovedsagelig fokusere på de ting der er arbejdet med lokalt, eller som handler om ting der rører sig i Danmarks jægerforbund.

18/1 Distrikt møde i Hørsholm. Emnet var hovedsageligt en debat om Danmarks Jægerforbunds struktur hvilke forslag vi havde til forbedringer. HB Marie Louise kom med et oplæg herom og folk bød villigt ind. Derud over fyldte skydebane problematikker og de skærpede miljøkrav en stor del af mødet. Det afstedkom at der blev dannet et netværk af interesserede foreninger der alle driver skydebaner. Der har senere været afholdt to møder i denne gruppe. Det kan varmt anbefales at alle der har og gerne vil blive ved med at have skydebane tilslutter sig denne gruppe. Desværre kryber nogle foreninger i ”flyverskjul”, det holder ikke. Den tid hvor der bliver rigtig langt imellem åbne skydebaner kan meget hurtigt komme. Vi der bruger banerne må være indstillet på at betaler mere for at benytte anlæggene som følge af meget større miljøkrav. Oprensnings teknik er under udvikling.

14/2 Konstituerende bestyrelsesmøde. Der blev blandt andet drøftet den meget ringe interesse for deltagelse i årsmødet.

22/2 Var jeg til møde hos den nye borgmester. Jeg havde forinden fremsendt en mail med idéer og ønsker. Mødet var meget positivt Steffen Jensen viste interesse og forståelse for de ting som vi drøftede. Desværre er der ikke indtil nu kommet noget konkret ud af mødet. Bortset at Torup sogns Jagtforening pt afventer svar angående forespørgsel om mulighed for en aftale om forenings jagt på Sølager. Samt at vi har vist flaget og søgt dialog og samarbejde. Jeg fremlægger gerne korrespondancen til dem som måtte være interesseret.                             

4/3 kredsmøde 2018 i Borup. Nye medlemmer i Kreds bestyrelsen dog ikke nok til at fylde alle pladserne ud. Distrikt 4 er et at de eneste distrikter der er fuldtallig i KB. Læs i øvrigt det gode referat på kredsens hjemmeside.

15/3. Møde for skydebanegruppen mødtes i Gilleleje.

7/4 Strandrensning. 25 friske folk var mødt op, der blev fundet en del affald men meget få patronhylstre og haglskåle. Vi dækkede en strækning langs fjordkysten fra havnen til engene ved Grønnessegård og langs Kattegat fra Hald strand til havnen. Afslutning med røde pølser og drikkevarer her hos strandjægerne. Det virkede til at deltagerne havde en god dag og Vi har fået rigtig meget positiv omtale og reaktioner fra nær og fjern. Det kalder næsten på en gentagelse.

5/5 Repræsentantskabsmøde i Vingsted centret. Her blev det blandt andet vedtaget at påbegynde arbejdet med at sætte arbejdet i gang omkring den nye struktur. (enstemmigt vedtaget) Claus Lind understregede under debatten at arbejdet skulle gøres ordentligt og derfor godt kunne strække sig ud over det år som ellers er afsat. Dette er for nyligt blevet gentaget i et af de seneste nyhedsbreve. Der er en udfordring med at der er for mange tomme stole til repræsentantskabsmødet nogle folk giver tilsagn modtager invitation og bliver væk eller melder afbud alt for sent. Derfor er det ingen vigtigt at vi garderer os med flere kandidater en vi har mandater til.

8/11 Struktur debat møde i Dåstrup. Her var til gengæld mødt 80 medlemmer op og det blev et godt møde hvor vi fik præsenteret en serie prøveballoner på hvordan en moderniserede struktur kunne se ud. Nogle af ballonerne blev skudt ned og flere ytrede sig om at det lignede gammel vin på nye flasker. Strukturudvalget har en meget stor opgave foran sig PT tror jeg det er tvivlsomt om vi kommer til at stemme om en ny struktur på repræsentantskabsmødet den 5 Maj 2019.

11/12 Distrikts møde. Her var hovedpunkterne igen strukturdebatten, vi sendte en besked til vores HB-repræsentant om at det er afgørende at der er den tid der er nødvendig til processen. Derudover talte vi om de nye tiltage i Naturstyrelsen med hensyn til biodiversitets og urørt skov. Endelig talte vi om den kommende jagt udstilling i Frederiksborg centeret. Der var interesse for at være med til at repræsenterer foreningerne og Danmarks jægerforbund.

Generelle betragtninger fra nær og fjern.

Mink regulerings korps. Det er ikke spor let at fange vildmink kan man roligt påstå, men der arbejdes på sagen og indimellem lykkes det. Tak for jeres indsats den er med til at skabe goodwill for os jægere.

Der er også indimellem folk der henvender sig om skabsræv og husmår det bliver også forsøgt at hjælpe dem. Stor tak for det også. Råge regulering. sagen fra Møllegårdsvej i Melby har åbnet folks øjne for at en regulerings indsats kan være vanskelig. Det kræver ikke mindst en god kontakt fra vores side til kommunen. Tak for jeres indsats.                    

 Hjortevildtgruppen på Halsnæs. Der var indbudt til mødet som sædvanligt inden jagtsæsonen startede, man fortsatte med samme anbefalinger for afskydning som i 2017. Birger Jørgensen vil sikkert delagtiggøre os i hvordan det pt ser ud. Jeg vil blot gøre opmærksom på at Gribskov jægerråd indbyder til Hjortevildts møde for alle medlemmer af Danmarks jægerforbund. Mødet afholdes i Valby Forsamlingshus den 20marts kl1900. Mads Flinterup fra DJ kommer og holder et oplæg. 

Grøntråd varetaget af Keld Hjort. Jeg har vikarieret når det var nødvendigt. Et godt forum hvor vi som jægere kan være med. Grøntråd har åbenbart fået politisk betydning ide de tilknyttede byrådsmedlemmer faktisk møder op og deltager i debatten.

National Park Kongernes Nordsjælland. En realitet og med en repræsentant fra DJ i bestyrelsen.  Nedsættelse af NP. råd er nært forestående.

Skovbrugerråd. Tre møder i år Indførsel af Biodiversitets og urørt skov. Hvilket blandt andet betyder store indhegninger. Emnet har været til drøftelse på sidste distrikts møde den 11december PT er Jeg i dialog med Kalø om udformning af spørgsmål / hørings svar og evt. indsigelse.

Frilufts rådet. Igen ca. tre møder årligt hvor vi mødes med andre fri lufts mennesker for nogens vedkommende måske med lidt interesse for naturbeskyttelse men med mere fokus på benyttelse.

En sidste ting jeg vil nævne, er de mange tilbud om kurser og uddannelser og kurser i Danmarks jægerforbund. Den nye lederuddannelse er blevet meget rost og jeg kan kun opfordre til at vi får sendt nogle folk afsted.

Således vil jeg hermed slutte beretningen for Jægerråd Halsnæs 2018

Finn Poulsen”

Der var spørgsmål til indhegningen af biodiversitets- og den urørte skov.

3. Valg af formand:

Finn Poulsen er valgt.

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning:

En gang årligt mødes vi dvs. Rene, Keld, Hans Jørgen, Ulla og Finn. Jagtforeningsformænd er selvskrevne.

5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår) Ikke valg i år, hvorfor punktet slettes.

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.

Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.

Indstilling: Birger Jørgensen, Bjarne Holte, Frede Jensen. Hans Jørgen forsøger at finde to kandidater mere til listen.

7. Debat om Danmark Jægerforbunds struktur. Vi ved ingenting om hvordan det kommer til at se ud. Der er store diskussioner om hvordan det skal gå men enighed om at kreds 7 er for stor. Vi skal passe på at demokratiet ikke går overstyr. Der er overvejelser om direkte valg til HB.   

8.Fælles tiltag i det kommende år. Der bliver enighed om at gentage strandrensningen. Dato fastsættes efterfølgende. Der er forslag om at servere noget mad/grill for at trække folk til jægerrådsmøde og til foreningerne i almindelighed. Der er forslag om at invitere alle vores medlemmer direkte til fx foredrag. Der er forslag om bagagerums salg igen, måske samtidig med Hundested havne fest hvor der er loppemarked alligevel. Vi kunne invitere til fremvisning af brækning af dyr og efterfølgende tilberedning af dyret, evt. i shelteret i Ullerup skov. Vi skal huske at der skal tovholdere til at arrangere noget uanset hvad og det skal gøres godt.

9. Eventuelt.

Skydevognen: Den er omregistreret og står nu i Kelds navn og er godkendt ved syn. Den bliver brugt meget lidt. Der er forespørgsel om vi kunne søge om skumringsjagt på Krondyr fx en halv eller en time før solopgang og efter solnedgang. Den nuværende jagt hjælper ikke på bestanden og der er mange nu. De laver store skader på afgrøderne. Birger vil gerne gå videre med det. 

Der er i 2018 skudt en hjort, en kalv og tre spidshjorte. Der er taget en hjort og en spidshjort af toget. Herudover er der kendskab til endnu en nedlagt hjort. Der er hørt skud om natten men der er ikke set noget. Der har også været klaget over skud i Ullerup skov, hvor der er tidligere taget en person.

Punkt til jægerfora: 

Det er et problem at inviterede personer til statsskov jagter ikke møder op, sidst var det 6 personer fra samme jagtforening. Der har været problemer med at invitationerne er sendt til forkerte mailadresser.

12 Personer mødt frem.

Tak for et godt møde!