Indkaldelse til årsmøde i Jægerråd Halsnæs

Onsdag den 18. januar 2023 KL 1900                            Mødet afholdes hos  

Ølsted Sogns Jagtforening.

Hovedgaden 7 3310 Ølsted                                       

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
 3. Valg af formand (modtager ikke genvalg)
 4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
 5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen            (Ikke aktuelt)
 6. Indstilling af kandidat til Kredsformand Kreds 7 (Ikke aktuelt)
 7. Indstilling af repræsentanter til repræsentantskabet Repræsentantskabsmødet afholdes den 10juni 2023.  
 8. Indkomne forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
 9. vores fælles skydevogn regnskab og budget mm.
 10. Orientering fra Grønt råd og fra Hjortevildt forvaltningen på Halsnæs. Orientering fra Reguleringskorps
 11. Jægerfora møde
 12. Udpegning af kandidat til indtrædelse Friluftsrådet bestyrelse Nordsjælland, årsmøde 20marts Frederiksborg gymnasium Milners vej Hillerød.
 13. Jægerfora møde 23marts, har vi noget aktuelt vi vil sende som forslag. Hvem deltager.
 14.  Eventuelt

 

På Vegne af Jægerråd Halsnæs.

 

Med venlig Hilsen

 

Finn Poulsen

Jægerråds formand

 

Direkte tlf. 28121029

E-mail finnpou@live.dk

Distriktsmøde distrikt 4

Dato: 15.12.2022 kl 19.00, Frederikssund

 

Fremmødte:

 

Formænd Jægerråd og kredsbestyrelsesmedlemmer:

 

Lars Egedal

Poul Dissing

Jørgen Jacobsen

Finn Poulsen

Torben Bagh

Arne Riis

Sonny Persson

 

Fra Jagtforeningerne:

 

Nikolaj Pedersen – Ramløse

Peter Vinding – Hillerød

Bent Behrmann & Max Elbæk HHK

Hans Jørgen Andersen & Birger Jørgensen Torup

Peter Hammershøj & Nicholas Typp  Asminderød Grønholt

Klaus Hansen & Kai Illemann Ferslev-Vellerup

Frederik Bråthen & Christian Staunskær Gilleleje

Tino Slangerup

 

 

 

Ad 1: valg af Ordstyrer og referent

Ordstyrer: Poul Dissing

Referent: Lars Egedal

 

Ad 2: vores nye kredsformand Torben Bagh introducerede sig selv og sine 50 års arbejde for DJ. Torben præsenterede sine strategiske tanker om periodens opgaver med særligt fokus på behovet for et konstruktivt samarbejde mellem alle dele af organisationen baseret på god tone.

Torben opfordrede til at de enkelte jægerråd afholder aktiviteter for såvel jægere som ikke-jægere, således at nysgerrige ikke-jægere får mulighed for at møde jægere og dermed komme tættere på naturen set med jægerøjne.

 

Ad 3: vores nye foreningsrådgiver Thomas Bagge introducerede sig selv og DJs intentioner med ansættelsen af foreningsrådgivere til støtte for DJs medlemsforeninger

Thomas opfordrede de enkelte foreninger til at trække på ham i forbindelse med arrangementer, synlighed, medlemshvervning, tiltrækning af frivillige, hjemmeside mm.

Kontaktdetaljer: tlf 20 16 22 25, mail: thomas@djvejleder.dk

 

Ad 4: præsentation af DJs lederuddannelse v/ Poul Dissing.

Hvert modul strækker sig over 3 dage og beskæftiger sig med alle facetter af jagt og natur. I tillæg dertil 3 enkeltmoduler á 5 timers varighed dækkende foreningsledelse.

Flere af distriktets formænd har allerede gennemført kursusrækken og anbefaler samstemmende, at flere gennemfører kurset.

kurset “Dirigentrollen” gennemføres 1. og 10 marts

 

Ad 5: kort nyt fra distriktsbestyrelsen omkring organisation og repræsentation i kredsbestyrelsen

Sonny præsenterede distriktets helt nye hold i kredsbestyrelsen bestående af

Poul Dissing

Torben Bagh (KB formand)

Sonny Persson

Lars Egedal

Punkter vi har behandlet og bakker op om i håbet om, at foreningerne genfremsætter dem:

 • Ændring i reglerne for indstilling til hædersmærker, således, at det kun er medlemmets primære forening, som kan indstille.
 • For at sikre kommunikationen mellem Jægerrådene og kredsbestyrelsen bør alle medlemmer af kredsbestyrelsen samtidig være jægerrådsformænd.

 

Ad 6: distriktets repræsentation i diverse brugerråd, samt kort orientering herom.

Nikolaj orienterede om hjortevildtsgruppens arbejde:

 • Trafikkampagne gennemført i Gribskov Kommune.
 • Kampagne vedr wrapplastik og hegn via artikler og pjecer.
 • Arealbegrænsning gennemføres fra 1.6.2023 for både kron- og dåvildt.
 • Voksende fokus på fordring af hjortevildt samt placering af tårne.
 • Forsøger at afværge høje hegn i naturnationalparkerne.
 • Stor hjort skudt 1. september i Halsnæs udløste bøde på 5.000 kr samt konfiskation.
 • Det er vigtigt at få indsendt kæber fra hjorte over 2 år

 

Jørgen Jacobsen sidder i brugergruppen for Naturnationalparken: afgrænsningen ser ud til at blive korrigeret på en strækning i Hillerød kommune grundet §3-område.

 

Poul Dissing er sat ind i Skovbrugerrådet, hvor han afventer første møde.

 

Arne Riis oplyste, at der var en vakant plads i Friluftsrådet tilhørende Halsnæs. Valg i marts.

 

Ad 7: eventuelt

Poul Dissing lovede Finn Poulsen fra Halsnæs at være behjælpelig med at arrangere reguleringskurser.

 

Magnus Heunicken er ny miljøminister - han er medlem af DJ

 

Sonny bragte spørgsmålet om Kreds 7s størrelse op - skal kredsen deles op i 2?

 

Mødet hævet kl 21.15

Som aftalt på mødet i onsdags så overtager Birger Jørgensen jægerrådets plads i grøntråd i Halsnæs. Birger træder ind i stedet for Keld Hjort Olsen.

Mange tak til dig Keld for det krudt du har brugt i rådet i de år der er gået.

Med venlig jæger hilsen.

Finn Poulsen.

TLF 28121029 mail finnpou@live.dk

Bemærk ny dato!

Indkaldelse til årsmøde i Jægerråd Halsnæs Tirsdag den 4. Maj 2021 kl1900 Mødet afholdes hos Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening Ved Isefjorden12 3390 Hundested. Bemærk at tilmelding er nødvendigt!

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
 3. Valg af formand
 4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
 5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
 6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
 7. Indkomne forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
 8. Eventuelt
 9.  

Efter årsmødet vil Kredsformand i Kreds 7, Hans Henrik L Madsen give et indlæg om struktur proces arbejdet i Danmarks Jægerforbund. Efterfølgende skal vi på mødet debattere og tilkende give vores holdning til via et fælles spørge skema. Som indsendes til Danmarks Jægerforbund. I disse tider kender ingen den fremtidige Corona situation, skulle Pandemien stadig gøre det svært at mødes mere end 10 personer. Kan vi blive nødt til at lave årsmødet virtuelt. Derfor er skriftlig tilmelding via e mail nødvendigt under alle omstændigheder, senest den 18 April til undertegnet finnpou@live.dk   

For yderligere oplysninger er man velkommen til at rette henvendelse til undertegnet. På Vegne af Jægerråd Halsnæs. Med venlig Hilsen Finn Poulsen Jægerråds formand Direkte tlf. 28121029 E-mail finnpou@live.dk

Indkaldelse til årsmøde i Jægerråd Halsnæs

Tirsdag den 20. april 2021 kl1900

Mødet afholdes hos                                                Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening

Ved Isefjorden12 3390 Hundested.

 

Bemærk at tilmelding er nødvendigt!

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
 3. Valg af formand
 4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
 5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
 6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
 7. Indkomne forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
 8. Eventuelt
 9.  

Efter årsmødet vil Kredsformand i Kreds 7                              Hans Henrik L Madsen give et indlæg om struktur proces arbejdet i Danmarks Jægerforbund. Efterfølgende skal vi på mødet debattere og tilkende give vores holdning til via et fælles spørge skema.                                                              Son indsendes til Danmarks Jægerforbund

I disse tider kender ingen den fremtidige Corona situation, skulle Pandemien stadig gøre det svært at mødes mere end 10 personer. Kan vi blive nødt til at lave årsmødet virtuelt.

Derfor er skriftlig tilmelding via e mail nødvendigt under alle omstændigheder, senest den 18 April til undertegnet finnpou@live.dk   

For yderligere oplysninger er man velkommen til at rette henvendelse til undertegnet.

 

 

På Vegne af Jægerråd Halsnæs.

 

Med venlig Hilsen

 

Finn Poulsen

Jægerråds formand

 

Direkte tlf. 28121029

E-mail finnpou@live.dk

Indkaldelse til distrikts møde

Tekstboks: Kreds 7
Distrikt 4

Hos

Hørsholm og omegns Jagtforening

Enghave 38

Tekstboks: 19. december 20172960 Rungsted Kyst

 

Torsdag den 18januar 2018 Kl1900.

 

Tema: Hvordan skal Danmarks jægerforbunds struktur se ud?

 

Mødet er for alle Medlemmer,            Jagtforenings formænd, Jægerråds formænd og

KB medlemmer i distrikt 4.

 

Særlig indbudt er:                                                     Politisk konsulent i DJ Morten Sindig Jensen.

Medlem af HB Marie-Louise Munch Achton-Lyng.

 

Dagsorden:

 

Vi starter med et indlæg fra HB medlem         Marie Louise Munch Achton-Lyng

Som vil komme med en status på hvad det indtil nu er er i spil, siden processen om ny struktur DJ for alvor startede sidste år. Der lægges op til at vi her alle kan komme med ønsker og visioner som kan debatteres og måske være et vigtigt bidrag i den nye struktur.

 

Herefter vil politisk konsulent                     Morten Sinding Jensen give et kort oplæg om nyt jagtpolitisk stof fra nær og fjern.

efterfølgende bliver der mulighed for debat og spørgsmål til indlægget

 

 

1.  Orientering fra KB og HB

 

2.  Kredsmøde den 4 marts.

Vi skulle gerne have mindst en kandidat til den ledige Plads i KB.

Kredsens HB repræsentant er på valg.

         HB suppleant er som altid på valg for et år.

 

      (de modtager begge genvalg)

 

Andre forslag og sager til drøftelse på Kredsmødet eller Repræsentantskabsmødet 2018

 

3.  Bordet rundt.

4.  Næste møde.

 

 

Der vil blive serveret kaffe og brød

 

Tilmelding undertegnet. finnpou@live.dk

senest den 14. januar, 8

 

 

På vegne af distrikt 4

 

Finn Poulsen.

Formand for Jægerråd Halsnæs.

KB medlem i kreds 7.