Formandsmøde det Gl. Region 13 Danmarks Jægerforbund
Torsdag den 6. oktober 2011 i Hørsholm.
Mødedeltagere:
Hørsholm Jagtforening – Max Elbæk
Torup Sogns Jagtforening – Hans Jørgen Andersen
Alsønderup Jagtforening – Jan Bloch
Ramløse Jagtforening – Thomas Laursen
Allerød Jagtforening – Arne Riis
Gørløse Jagtforening – Karsten Møller
Gilleleje Jagtforening – Sonny Persson
Der forelå skriftligt/mundtligt afbud fra:
Frederikssund Jagtforening - Torben Rosenlund
Ølstykke-Rørbæk Jagtforening - Anders Thorsen
Esrum Jagtforening - Steen Svendsen
Slangerup Jagtforening - Jens Christian Wortmann
Hillerød Jagtforening - Ib Kammersgård
Selsø Sogns Jagtforening - Tommy Jørgensen
Ølsted Jagtforening - Keld Hjort
Skævinge Jagtforening - Susanne Hjemlev
Asminderød-Grønholt Jagtforening - Kurt Drasbæk
Hund-Fr.værk Strandjagtforening - Leif Helstrup
Kredsformand Leif Helstrup havde meddelt afbud til mødet.
Dagsorden for mødet:
 
1. Samarbejdet mellem Jagtforeningerne og Danmarks Jægerforbund. 
2. Evaluering af JKF og effekten af denne struktur. 
3. Jagttiden på kronvildt i Region Hovedstaden (Nordsjælland). 
4. Bordet Rundt 
5. Næste møde mellem Nordsjællandske Jagtforeninger
Max Elbæk blev indledningsvis valgt som ordstyrer og Sonny Persson som referent.
1 & 2.
Max Elbæk åbnede mødet, og orienterede om baggrund for indkaldelsen herunder især, at kredsbestyrelsen i kreds 7 samt Jægerforbundet generelt forekom længere og længere væk for jagtforeningerne, idet man intet hørte fra kredsbestyrelse eller udvalg og hovedbestyrelse i DJ. Herunder blev det ydermere fremhævet, at det var usædvanlig svært at få sine udgifter til kørsel (kørepenge) refunderet/udbetalt fra Jægerforbundet, når man havde deltaget med frivillig indsats af forskellig karakter for DJ.
Max Elbæk gav flere eksempler på, at kommunikationen ikke blev gengældt fra Kredsbestyrelse og Jægerforbund, og fandt at de Nordsjællandske foreninger befandt sig helt uden for moderorganisationens synsfelt.
Max Elbæk fandt på baggrund af ovenstående synspunkter, at det var en overværelse værd, at Nordsjællandske Jagtforeninger inden for det tidl. Region 13 indlod sig i et formaliseret samarbejde for bl.a. at sikre indflydelse på organisationen, sikre information fra organisationen samt i højere grad at få indflydelse på essentielle ting som jagttider m.m. på vegne af det ikke ubetydelige store antal jægere som foreningerne repræsenterede.
Mødedeltagerne bekræftede alle Max Elbæks synspunkter, og der fremkom flere/samme eksemplar på ovennævnte.
Max Elbæk oplyste supplerende med henvisning til dagsordenens punkt 2, at JKF ikke fungerede i Nordsjælland, og at man i Hørsholm Jagtforening nu overvejer at drage konsekvens af dette, ved at nedlægge/udmelde sig af JKF. Hørsholm Jagtforening er eneste jagtforening i Hørsholm kommune.
efterskrift: der kan ikke opnås enighed om dette, men man begrænser det til pligthensyn.
Jan Bloch fik bekræftet, at det var JKF-årsmødet der indstillede repræsentanter til DJ´s repræsentantskabsmøde fra foreningerne i kommunen til kredsmødet.
Jan Bloch bekræftede Max Elbæk i, at det var svært at se/forstå JKF`s rolle i Hillerød.
Hans Jørgen Andersen oplyste, at samarbejdet i JKF i Halsnæs fungerede fint.
Thomas Laursen og Sonny Persson meddelte at JKF i Gribskov kommune ikke fungerede efter intentionerne, og at man reelt afholdt årsmødet i JKF af pligthensyn til Danmarks Jægerforbund. Der mødte ingen medlemmer frem til årsmøderne udover jagtforeningsformændene ligesom 2 af kommunens jagtforeninger endnu aldrig havde deltaget i/på årsmødet.
Mødedeltagerne drøftede organisationsstrukturen med JKF, og der var bred enighed om, at det for Nordsjællands vedkommende ikke fungerede efter hensigten, og at noget andet bedre fungerende måtte sættes i stedet.
Endvidere kom det frem, at DJ/Kreds 7 ikke var repræsenteret på den netop afholdte jagtmesse i Bellacenteret i Købehavn, hvor det havde været oplagt at repræsentere organisationen bl.a. med henblik på hvervning af nye medlemmer. Dette skulle ses i lyset af den netop centrale iværksatte hvervekampagne. Man fandt det samtidig for dårligt, at Kredsen hellere ville være til stede ved dyrskuer eller andre lignende arrangementer end ved egentlige Jagtmesser.
Mødedeltagerne drøftede jagtforeningernes fremtidige rolle i organisationen, og flere udtrykte fornemmelse af, at jagtforeningerne var ved at blive kørt ud på et sidespor.
Sammenlægning af jagtforeninger inden for kommunerne eller landsdele blev drøftet, herunder blev det opfordret til eventuel samdrift af flugtskydningsbaner mellem flere foreninger, idet samfundet udviklede sig i en retning, hvor frivillig ulønnet arbejdskraft i foreningsregi var tæt på at uddø.
Det blev drøftet om det var rimeligt, at Kredsformand Leif Helstrup fortsat var formand for Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening, dels set i forhold til habilitetsproblemer og dels set i forhold til, om det var her årsagen til den manglende information og initiativer fra kredsbestyrelsen skulle findes.
Mødedeltagerne drøftede behov for fremtidige møder for at styrke foreningerne og medlemsskaren i Nordsjælland.
Det var et enigt mødeforum der besluttede at danne en formaliseret sammenslutning/union af Nordsjællandske Jagtforeninger. Udover at styrke sammenhold, styrke indflydelsen ville man samtidig samarbejde om fælles arrangementer eksempelvis: åbne foredrag for medlemmer, jagtsti, skydning riffel & flugt m.m.
Thomas Laursen mindede om, at det på et tidligere møde var blevet besluttet, at de deltagende foreninger skulle betale et beskedent kontingent, hvilket mødedeltagerne var enig i.
Mødedeltagerne enedes om, at der på næste møde i december/januar/februar bliver ”slået søm i” og at man frem til dette møde kan nå at underrette/drøfte lokalt om man vil deltage i fællesskabet. De fremtidige mødefora kommer således kun til at bestå af jagtforeningsformænd fra de indmeldte jagtforeninger.
3.
Hans Jørgen Andersen ønskede en drøftelse af jagttiden på kronvildt i Nordsjælland, idet han henledte opmærksomheden på, at der skulle aftales nye lokale jagttider i 2012.
Hans Jørgen Andersen oplyste, at der i Halsnæs kommune var en rimelig bestand af fritgående kronvildt, men at det reelt alene var 2 lodsejere der havde chancen for at nedlægge kronvildt, idet kronvildtet primært opholdt sig på deres parceller. Hans Jørgen Andersen oplyste, at der i samme anledning ville blive afholdt et møde omkring kronvildtet på Halsnæs den 13. oktober 2011.
Sonny Persson redegjorde for det historiske grundlag for den nuværende jagttid, herunder beslutninger truffet af den tidligere regionsbestyrelse samt intentionerne med indførelse af en evt. licensjagt. Sonny Persson redegjorde herunder for den
nuværende situation med henvisning til, at han var lige så lidt informeret om hvad der rørte sig i den Nordsjællandske Hjortevildtgruppe som alle andre jagtforeningsformænd.
Intentionerne med Hjortevildtgruppen var at give de lokale jægere (jagtforeningerne) indflydelse på forvaltning af kronvildtstammen, men efter nedlæggelse af den gl. region 13, modtog ingen information. Sonny Persson pointerede, at det var et oplagt sted for ”Formands-Unionen” at søge indflydelse på, idet man kunne drøfte og træffe beslutning om indstilling til forvaltning af kronvildtet på møderne for via en udpeget repræsentant/formand for hjortevildtgruppen, at forsøge at få besluttningerne gennemført i hjortevildtgruppen.
Mødedeltagerne var enige i, at opgaven fremover burde løses/drøftes som af Sonny Persson foreslået.
4.
Thomas Laursen oplyste, at en borger havde rettet telefonisk henvendelse til ham, idet vedkommende via 1812 Dyrenes beskyttelse var blevet henvist til at kontakte ham i anledning af aflivning af sygt råvildt i en parcelhushave.
Thomas Laursen stod uforstående overfor, at Dyrenes beskyttelse havde henvist til ham, hvorfor han ønskede oplyst om nogen var vidende om, at DJ skulle have indgået et samarbejde med Dyrenes beskyttelse.
Ingen kendte til en sådan ordning, og ingen var i stand til at redegøre for henvisningen.
Hans Jørgen Andersen orienterede om jagtaktiviteter i Torup Sogns Jagtforening.
Hans Jørgen Andersen redegjorde for sit store arbejde med at skaffe arealer til en Nordsjællands Jagtsti hos Naturstyrelsen, men vildtkonsulenten var meget lidt samarbejdsvillig, hvorfor Hans Jørgen Andersen betragtede det som udelukket, at kunne benytte statsskovsarealer til denne aktivitet.
Max Elbæk foreslog, at man i stedet ansøgte forsvaret om lov til at benytte arealerne omkring Sandholmlejren til en jagtsti, idet han havde god erfaring med samarbejdet med forsvaret. Max Elbæk undersøger mulighederne og vender tilbage med svar på næste møde.
Jan Bloch udtrykte stor begejstring over at have deltaget i formandsmødet for første gang. Han fandt tonen god og mødekulturen særdeles konstruktiv for det fortsatte arbejde i jagtforeningen.
Karsten Møller kommenterede på årets repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Karsten Møller fandt det bl.a. uforståeligt, at kredsbestyrelsen i erkendelse af at stå i mindretal med forslag til samme møde ikke ved dialog tog kontakt til andre kredse for at skabe forståelse og alliancer omkring forslagene.
Sonny Persson redegjorde for indholdet af de formøder kredsen havde afholdt med kredsrepræsentanterne samt forløbet af repræsentantskabsmødet, herunder at kun godt halvdelen af kredsrepræsentanterne mødte op til kredsens formøde i København.
Max Elbæk meddelte med henvisning til den af Danmarks Jægerforbund iværksatte hvervekampagne, at der var store problemer med indmeldelse af nye medlemmer. Af samme årsag stod han uforstående overfor, at hvervekampagnen blev søsat før man havde et ordentligt medlemssystem som var i stand til at håndtere indmeldelse af nye medlemmer.
Max Elbæk havde gennem længere tid erfaret, at der i bedste fald gik langt over 1 mdr. før et nyt medlem efter indmeldelse modtog kvittering herfor eller modtog skriftligt materiale/medlemsblad.
Max Elbæk havde bedt kredsformand Leif Helstrup om at involvere sig i sagen, hvor det efter møde mellem kredsformanden og direktøren for Jægerforbundet var blevet meddelt ham, - at nu virkede medlemsregistret!! Max Elbæk erfarede dog efterfølgende, at medlemsregistreringen ikke fungerede trods kredsformandens og direktørens forsikringer herom.
Max Elbæk havde derfor bedt HB-medlem Kirsten Skovsby om at undersøge sagen. Kirsten Skovsby havde senest oplyst tilbage, at der var flere problemer med det nye medlemsregister som var behæftet med flere fejl.
Hans Jørgen Andersen havde erfaret de samme problemer ved indmeldelse af nye medlemmer.
Max Elbæk redegjorde herefter for en lang bureaukratisk indmeldelsesprocedure hvilket var medvirkende til at trække indmeldelserne i langdrag.
Max Elbæk vil på baggrund af ovennævnte utilstrækkelige medlemsregistreringssystem kontakte formanden for DJ`s medlemsudvalg Hans Christian Fuglsang, idet han finder det uforståeligt at iværksætte en medlemshvervekampagne velvidende, at det elektroniske system der skal registrere og kvittere for indmeldelserne ikke fungerer.
5.
Næste møde indkaldes december/januar eller februar ved Sonny Perssons foranstaltning. Mødet afholdes i Hørsholm og bliver derfor ej på en tirsdag eller onsdag.
For referat
Sonny Persson