Referat
Mødet mellem Nordsjællandske jagtforeninger,   14. februar  2011
Hundested Strandjagtforening
Dagsorden:
1.  Evaluering af den nuværende struktur i DJ
2.  Kredsmøde og repræsentantskabsmøde 2011
3.  Indflydelse på jagtlovgivning og jagttider
4.  Bordet rundt
5.  Næste møde i Nordsjællandske jagtforeninger
Indledning:
Fremmødt 11 jagtforeningsformænd
HB medl. Kirsten Skovsby & kredsfmd. Leif Engsby, er indbudt til mødet.
Sonny vil ikke sættes i forbindelse med, at afholdelsen af disse møder er et forsøg på at udmelde de Nordsjællandske jagtforeninger eller undergravelse af DJ.  Det er desværre rygtedannelser som er afstedkommet af disse møder blandt ”gamle” Nordsjællandske foreninger.
Der er desværre foreningsformænd som ikke reagerer på Mails om mødet. De vil ikke blive kontaktet mere, efter 3 mails, da det er åbenbart at man i pågældende foreninger ikke er interesseret i disse møder.
Ad. 1.   Man er stort set enige om at det er nødvendigt med ændringer af strukturen i DJ.
Informationen til lokalforeningerne er mangelfuld eller ikke eksisterende.  Kreds 7 har et strukturelt problem med 37 kommuner og 28 JKF´r hvad vanskeliggør en effektiv information, da ikke alle JKF´r er siddende i kredsbestyrelsen.     
Der kan kun ses en fordel i at kredsen, pga. de mange kommuner/JKF´r, opdeles i f.eks. 3 regionale råd (områder).
Ved næste møde skal der påbegyndes et arbejde med forslag til ændringer af DJ´s struktur.
Alle må gerne, allerede nu, begynde at fundere over hvad der kan ændres ved strukturen.  
Ad. 2.   Sonny mener at kredsens økonomi skal behandles på kredsmødet og ikke på repræsentantskabsmødet, da det virker tåbeligt, at hvis man har spørgsmål/kritik til kredsens økonomi/forbrug, kan dette først rejses på repræsentantskabsmødet. Har svært ved at se hvilken interesse sådanne spørgsmål har for det øvrige repræsentantskab.
JKF Hørsholm har et forslag med på kredsmødet (6/3-11) om ændring til vedtægternes § 15 stk. 2, omhandlende indkaldelse til Årsmøder i JKF. Hørsholm ser et stort demokratisk problem i, at der i kredsen er 8 JKF´r som ikke som ikke har indkaldt til JKF årsmøder samt 13 JKF´r som har problemer med korrekt annoncering af årsmøder.
Ønsker opbakning til forslaget.
Leif Engsby meddelte at han stopper som kredsformand ved kommende kredsmøde. Der skal derfor vælges en ny formand for resten af valgperioden. 
Leif Helstrup, Hundested og Niels Laugesen Asminderød-Grønholt har meddelt deres kandidatur.
Ordinært valg af kredsformand i 2012.
På kredsmødet er der indkommet 4 forslag til behandling –
1 forslag til vedtægtsændring.
2 forslag om de af repræsentantskabet i 2010 vedtagne 20,- kr. til Jægernes naturfond.
1 forslag om at driftstilskud til kredsene bliver afregnet pr. medlem i kredsene.
Ad. 3.   HB har diskuteret processen for fremtidig jagtlov/jagttids forslag. Inddragelse heri af relevante jagtforeninger JKF.
Det må vel være et mål i sig selv, at processen begynder i jagtforeningerne (møder med medlemmerne) og herefter videre op i ”systemet”.
Ad. 4.   Ros til debattørerne i plenum, dejlig omgangstone og saglighed.
Som ny lokalforeningsformand er det vigtigt med al den information man kan få, da man er på bar bund med mange ting.
JKF´rne mangler i den grad information ”oppe fra”.
Savner engagement fra enkelte foreninger, men også fra medlemmer (især de unge).
Oplever at der er flere og flere udmeldelser p.g.a. det efterhånden høje kontingent.  Især seniorer er hårdt ramt, men også en del med arg.f. de påtvungne 20,- kr. til naturfonden.
En ide til samling i ”Nordsjælland” kan være jagtsti hvor også ikke jægere kan deltage, grupper mv.  Ønskeligt om en række ”Nordsjællandske” foreninger kunne samarbejde om sådan et arrangement.  
Begynd allerede nu at komme på ideer til poster og byd ind.
Forslag til at vi i Nordsjælland laver en ERFA gruppe med henblik på fordelagtige indkøb af lerduer og patroner.
Det må så være op til den enkelte forening/flugtskydebane om man vil deltage ved indkøb af  duer, patroner eller kun et af produkterne.
Der opfordres igen til at deltage i ”den gamle region 13” ”superligaskydning”. En underholdende skydning hvor det bestemt ikke er ”superskytterne” som dominerer. Ideen er blot at udbygge det sociale samvær på tværs af foreningerne.
Læs mere om regler mv. på  - 
www.superligaskydning.dk
Ad. 5.   Næste møde mellem Nordsjællandske jagtforeninger afholdes 5. maj hos Hillerød Jagtforening, Stationsvej 1,  Nr. Herlev, 3400 Hillerød   (ved Brødeskov station)
Referent
Max Elbæk