JÆGERRÅDET d. 18/1 2023

Referat fra Jægerrådets årsmøde i Jægerråd Halsnæs den18.01.2023.

 

12 deltagere fra det tre foreninger i Halsnæs kommune. Mødet afholdes hos Ølsted sogns Jagtforening.

 

 

  1. Valg af dirigent og referent.

 

Karl Kristian Ryborg valgt til dirigent. Christian Lundsberg Eilers valgt som referent.

 

2.Aflæggelse af formandens beretning.

 

Formandsberetning ved årsmøde i Jægerråd Halsnæs.

Jeg har sagt det før og jeg siger det igen! Der her bliver ganske ganske kort

 

Omkring medio februar valgte jeg at frasige mig alle poster i Danmarks jæger forbund undtagen den formands post som jeg i dag træder ud af samt mit bestyrelsesmedlemskab af Strandjægerne. Årsagerne til denne beslutning bunder i mange ting som jeg ikke vil trætte jer med. Jeg svarer gerne på spørgsmål efter beretningen.

Denne beretning bliver derfor lidt atypisk, da jeg ikke har deltaget i ret meget, jeg vil kort ridse nogle hændelser op og ellers vil jeg anbefale jer at læse referaterne på Jægerforbundets hjemmeside.

 

12. januar 2022 afholdte vi årsmøde i Jægerråd Halsnæs. Vi fik sat et hold til repræsentantskabet. Dog var der udskiftning undervejs, men det bør vi undgå i fremtiden, idet det giver ekstra arbejde for kredskasseren.

 

3. marts 2022 blev der afholdt distriktsmøde i Humlebæk med henblik på at drøfte valg til HB samt i øvrigt orientering vedrørende den aktuelle retssag, som er rejst imod ASGJ skydebane.

 

8. marts 2022 blev der afholdt årsmøde i Friluftsrådet Nordsjælland. Det er også et forum, hvor der mangler mere repræsentation fra jægers side. Det kommer vi tilbage til senere.

 

15. marts 2022 blev der afholdt ordinært kredsmøde i Hedehusene. Som I sikkert ved, blev Marie Louise Acton Lyng genvalgt som HB Medlem. Til gengæld valgte Kredsformanden Hans Henrik Lund Madsen så at trække sig.

 

27. marts 2022 blev der afholdt fælles strandrensning. Der var et pænt fremmøde og en lille trailerfuld af affald, dog meget få hylstre og haglskåle. Bjarne Culmsee trakterede i Strandjægernes klubhus med kronvildt gryde, tak for det.

 

7. juni 2022 var der ekstraordinært kredsmøde i Hedehusene. Eneste punkt var valg af ny kredsformand. Kun en kandidat havde meld sig så han blev enstemmigt valgt. Den nye kredsformand hedder Torben Bagh han er formand i Slangerup jagtforening og jægerrådsformand i Frederikssund Jægerråd. En meget erfaren herre, der har et gennemgående kendskab til Danmarks Jægerforbund.

 

Distrikt 4 er således nu repræsenteret ved Sonny Persson Gribskov, Pouls Dissing Jensen Hillerød og Lars Egedal Fredensborg. I øvrigt forlyder det at der er kommet ro i Kredsbestyrelsen.

 

15. december 2022 var der distriktsmøde i Frederikssund. Præsentation af Kreds 7 kredsformand Torben Bagh og af vores nye foreningskonsulent Torben Bagge, Han er klar til at hjælpe foreningerne bredt og være katalysator for at skabe udvikling. Men det er jo op til bestyrelserne, om man vil gøre brug af det.

 

Derudover en kort gennem gang af hvem der sidder i hvilke udvalg.  Skovbrugerråd Poul Dissing Jensen. Natur nationalpark arbejdsgruppe Jørgen Jacobsen. Arne Riis Friluftrådet. Carl Holten Andersen bestyrelsesmedlem i Kongernes Nordsjælland. Derudover blev der endnu en gang opfordret til at sende folk afsted på DJ Leder kurser. Vær i øvrigt opmærksom på at mange moduler bliver afholdt, er i Nordsjælland.

 

Jeg kan sagtens remse mange flere møder op som jeg ikke har deltaget i, men det giver jo ikke rigtig mening.

 

Tilslut vil jeg gerne takke Birger Jørgensen, fordi du påtog dig posten i grønt råd, men ikke mindst fordi du stadig tager dig af hjortevildt arbejdet. Det er en meget vanskelig post. Tak for det.

 

Reguleringskorpset tak til alle jer, der gør en indsats. Det gælder selvfølgelig især Karl Kristian Ryborg som påtager sig en stor opgave som koordinator og forkarl.

 

Så er jeg ved at nå til enden af formandsberetningen, lad mig slutte med at takke for samarbejdet i de år der er gået. Jeg ønsker alt det bedste for Jægerrådets fortsatte virke og stiller mig gerne til rådighed med råd og vejledning om den måtte ønskes.

 

Finn Poulsen

Formand for Jægerråd Halsnæs.

 

 

3 Valg af Jægerråds formand

Christian Eilers. Valgt enstemmigt.

 

4. Præsentation af jægerrådet

Jægerråds formand samt formændene for de tre foreninger. Plus en mere fra hver bestyrelse grøntråds repræsentant er selvskrevet.

 

 

5 Indstilling af repræsentanter til repræsentantskabet

Karl Kristian Ryborg og Christian Lundsberg Eilers, Birger Jørgensen, Jakob Pedersen, Nikolaj Munch Andersen.

 

6 Indkommende forslag

Ingen indkommende forslag

 

7 Skydevogn

Regnskab aflagt og godkendt. Skydevognen bruges kun af de to foreninger og kunne godt komme ud og kører noget mere.

 

8 Grønt råd og hjortevildtsforvaltningen

Birger Jørgensen fortæller, at han har deltaget i tre møder i grøntråd. Det er lidt svært at gennemskue, hvad formålet egentlig er med rådet.  Birger Jørgensen fortæller videre, om hvad der er nedlagt af kronvildt. Der har ikke været indkaldt til møde i hjortevildtgruppen det sidste år. Det er rigtig svært at få information om nedlagte dyr, men Birger Jørgensen kører videre.

 

 

9 Reguleringskorpset

Karl fortæller om reguleringskorpset. Der søges efter kurser. Minkfældernes sms-modul giver store problemer. Der mangler support fra centralt hold, pt er de fleste fælder oppe at køre. Der er fælder, der ødelægges. Det er ikke alle, der er synes om arbejdet med fælder.

Der fanges mink og ræv.

Omkring rågereguleing kan det være svært at få tilladelserne i hus i tide. Det foreslås at lave opslag på diverse web-foraer, samt eventuelt lokalavisen.

 

10 Jægerfora.

Møde den 23.02.2023. Vi er utilfredse. Erfaringen er, at de problematikker der rejses, ikke kommer nogle vegne. Der siges pænt tak. men så sker der ikke mere…

 

10 Frilufts rådet

Finn Poulsen, fortæller lidt om opgaven men ingen i forsamlingen har lyst til at påtage sig en post for Danmarks Jægerforbund i Friluftsrådet Nordsjælland.

 

11 Eventuelt

Almindelig snak

 

Dirigenten takker for god ro og orden og lukker årets Jægerråds årsmøde.

Her efter klappes der af afgåede formands virke gennem mange år, og Hans Jørgen Andersen, formand for Torup sogns jagtforening, overrakte den afgåede jægerrådsformand Finn Poulsen en gave for den fine indsats.

 

Således refereret og gennemlæst

af Christian Lundsberg Eilers