JÆGERRÅDET d. 4/6 2020

Referat fra årsmødet i Jægerråd Halsnæs den 4. Maj 2021 afholdt i Ullerup skov.

  1. Valg af dirigent og referent.

Anders M Andersen blev valgt til dirigent og Finn Poulsen blev referent.

  1. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.

Formandens beretning

Et år i Covid 19 døs.

Repræsentantskabsmødet:

C.CL Genvalgt. Fire mand afsted herfra.

Lidt om de ting der er hændt i det seneste år.

Areal krav til krondyrsjagt på vej, for mange skyder til vægen og mindre til fryseren. DJ i mindretal i vildtforvaltnings rådet. Hvilket aldrig er sket før.

Indskrænkelser over en bred kam på jagttider og arter. Hvilket især har berørt strand og havjægere. Dette skete uden om Vildtforvaltnings rådet! Der er heller aldrig sket før.

Undsætning af ænder er på sidste vers, hvilket for en stor del skyldes at der er for mange der ikke indberetter deres udsætninger eller er meget dårlige til at tælle.  Jægerforbundet er også her trængt i vildtforvaltnings rådet.

Bly ammunition til riffeljagt udfases.

Generelt kan vi som jægere mærke at holdningen til jæger og jagt forandre sig.  Selvfølgelig har den nuværendes regerings tiltag ikke gjort jægerlivet nemmere. For fremtiden vil den fortsatte jagt være meget afhængig af Jægernes evne til at stå sammen og være proaktive i forhold til det øvrige samfund. Dårlige historie om jægers gøren og laden er sammen med offentlig uenighed det vi IKKE har brug for.

Jægerråd Halsnæs havde bestyrelses møde den 28. oktober, Her drøftede vi bland andet kronvildtaftalen som har kørt i en del år. Vi savner at områdets lodsejer og jagtberettigede jægere møder op når der indkaldes til det årlige kronvildtmøde, hvor afskydningskvoten aftales. Vi er ret sikre på at den kvote som der afsættes til afskydning, ikke bliver afskudt. Det ville være dejligt hvis de heldige jægere var bedre til at melde ind om hvad de havde skudt. Tak til Birger Jørgensen for at stå for dette arbejde.

En stor tak til reguleringskorpset som løfter en meget vigtig samfundsopgave og som der burde vanke mere anerkendelse for fra andre sider.

Lokalt har Jægerråd Halsnæs sammen med andre lokale organisationer indgivet høringssvar vedr. råstof udvinding på Stenhøjgård, Pol høj og Grønnessegård marker. (der var i første omgang tale om udpegning) Pt.  Ved vi ikke hvad der er besluttet.  Vi ved dog at en eventuel indvinding kræver at Lodsejerne er villige til at være med. Her er der så tre lodsejere og det er nok ikke sandsynligt at de er interesseret i at sælge.

Hvad vi for 5 år siden troede var helt urealistisk det ser vil nu stærkt på vej til at blive gennemført.

Her tænker jeg på Naturnational parker. Som i sikkert ved så er NNP Gribskov meget tæt på at skulle sættes i gang. UT har været med i den lokale interessegruppe men det har mere været et spil for galleriet end det har været reel indflydelse. Endnu mangler høringsfasen og vi kender derfor endnu ikke det endelige oplæg men min forventning er ikke særlig positive set fra jægers synsvinkel. Kort fortalt så dækker NNP et areal på 1300HA det går parallelt med Gilleleje vejen fra Nødebo og nord på, gribskovbanen kan man sige markerer den vestre side af parken som kommer b.la tæt på Kagerup. Hegnet bliver 2,5 meter højt her udsættes elg, stude og kvier plus der suppleres op med krondyr. Hegnet giver mulighed for at småvildt kan passere nogle steder.  Se mere på Nettet eller stil spørgsmål bagefter, Jeg kan tale længe om dette projekt.

Liseleje plantage Melby hede, Tisvilde hegn. Er pt også forslået som fremtidig NNP efter samme koncept som Gribskov denne her bliver blot stører nemlig 2000Ha. Så kan man jo overveje om man synes det er fint at kigge igennem trådhegn når man kigger ud over heden eller om det er fint at vaks skal i snor når man går en tur i Liseleje plantage. Det værste er selvfølgelig at man så også her vil forhindre vildtets frie bevægelighed. Pt er det endnu uvist om dette projekt bliver til noget.

Corona epidemien har jo har store konsekvenser for alle. Som tillidsmand i DJ har det betydet at vi har sparet en del tid og kilometer, til gengæld har vi skullet lære at deltage i webbaseret møder og kurser. Det er selvfølgelig meget anderledes men jeg håber vi i fremtiden kommet til en blanding af fysiske og webbaserede møder. Jeg vil gerne opfordre til at i tilmelder jer nogle af de webinar som DJ udbyder de er gratis og med et godt fagligt indhold.

Et kommende generationsskifte er tvingende nødvendigt på mange poster i organisationen, her på min post så jeg gerne at der var en eller flere som kunne tænke sig at ”komme i lære” og overtage formandsposten om et år eller to. Dette kunne være en god mulighed for at komme ind i arbejdet og vi kunne sagtens gøre mere lokalpolitisk end der er gjort indtil nu.  Vi står foran et kommunalvalg i november, Jægerne er pt som før nævnt presset så det er meget vigtigt at vi er repræsenteret i alle de råd og udvalg som har mulighed for. Frilufts rådet trænger til nogle flere engagerede jægere. Grøntråd her i kommunen har jeg haft mulighed for at vikarierer for Keld Hjort ind imellem, det kan godt være en blandet fornøjelse men pt meget relevant hvis vi vil påvirke udviklingen omkring os.

Til slut vil jeg lige nævne nogle vigtige datoer.

19 juni kredsmøde i Slangerup

23 juni hørings fase vedrørende Natur national park Gribskov afsluttes.

10 11 og 12 September  jagtmesse i Hillerød.

18 september repræsentantskabsmøde. I Odense.

Hermed vil jeg gerne til slut takke jægerrådet for det år der er gået

Husk at få din jagtkammerat med i Jægerforbundet vi kan snildt blive en af de største grønne organisationer i landet.

Hermed slutter jeg beretningen for jægerråd Halsnæs 2020

Finn Poulsen

Formand for jægerråd Halsnæs.

Bemærkninger til beretningen

Det blev nævnt at der lige nu er rejst fredningssag vedr. Arrenæs. Denne frednings sag har været gennemgået På Kalø og man fandt ikke anledning til at komme med kommentarer inden sagen er behandlet i fredningsnævnet. Formanden har haft kontakt med en af lodsejerne samt Naturstyrelsen begge fandt ikke anledning til at rejse problematikker ud fra Jagtlige synspunkter.

Christian Lundberg Eilers gav tilsagn om at gå ind og hjælpe med det politiske arbejde i jægerrådet mm.

Vores Fælles skydevogn var ikke kommet på dagsordenen, derfor blev det behandlet her. Der blev udtrykt stor tilfredshed med den nye vogn. Et spørgsmål blev dog rejst vedr. Forsikring af skydevognen. Det blev besluttet at det skulle undersøges nærmere og herefter tages beslutning på et jægerråds møde.

  1. Valg af formand: Ingen kandidat havde stillet op så Finn Poulsen fortsætter
  2. Jægerrådets sammensætning: Jægerråd Halsnæs består af formanden og de tre jagtforeningsformænd samt Ulla Brink som sekretær.

Der blev opfordret til at alle tre formænd tog et medlem mere med til vores møder som typisk er en til to gange årligt.

  1. Ikke aktuelt i år da vores HB-medlem ikke er på valg iår.
  2. Indstillet til som delegeret blev i nævnte rækkefølge:

Christian Lundberg Eilers TSJ

Karl Christian Ryborg TSJ

Birger Jørgensen TSJ

Kim Ågård Lund TSJ.

  1. Indkommende forslag: Der var ikke fremsendt forslag til behandling på årsmødet.

 

Selve årsmødet blev afsluttet og Kredsformand Hans Henrik Mortensen gav et god oplæg til debat om Danmarks Jæger forbunds strategi samt mange andre relevante problemstillinger for Dj og DJ`s medlemmer.

Der foreligger et særskilt referat fra denne del af mødet som er sendt til Danmarks Jægerforbund som Jægerråd Halsnæs input til strategi.

 

Således opfattet og refereret

Finn Poulsen