Årsmøde JKF Halsnæs      2.2.2012
1. Valg af dirigent. Anders Andersen vælges.
2. Valg af referent. Ulla Brink vælges.
3. Beretning om JKF`s virke.
Formand Leif Helstrup fortæller: ”JKF Halsnæs har overholdt de formelle opgaver. Der er blevet holdt en række møder, kredsmøde samt repræsentantskabs møde. Der er blevet afleveret høringssvar. Hundetræningen er startet op og reguleringsarbejdet skal i gang.
Det er lykkedes at få jægerfora op og stå, og der skal vi nu til at snakke om hvad vi kan forvente os i fremtiden.
Der har været et godt samarbejde mellem de tre jagtforeninger. Vi skal nu til at finde repræsentanter til rep. mødet og her må vi huske at sende dem som er enige med os.”
Der bliver spurgt til hvad JKF møder handler om. Som svar læses en dagsorden fra et JKF møde op og der fortælles at møderne oftest handler om hvordan det går i foreningerne samt praktiske ting- skydevogn m.v.
Beretningen godkendes.
4. Beretning om JKF`s økonomi.
Der er ikke brugt nogen penge og der er ingen beholdning af penge. Man kan få dækket visse udgifter men vi har ikke benyttet os af det.
5. Beretning om arbejdet i Grønt Råd.
Grønt råds repræsentant Ulla Brink fortæller: ” Der har været afholdt 3 møder i Grønt Råd i 2011. Der har været drøftelser om:
- Kommuneplan 2013- 2025
- Kommunens høringssvar for vand- og naturplaner.
- En eventuel sammenlægning af statens arealer med private lodsejere og dermed skabe et stort naturareal.
Grønt Råd har støttet:
- Cykelsti langs Nyvej i Asserbo.
- Oprettelse af hjemmeside og digital formidling i 2D af de fine steder i naturen i vores kommune.
– Kommunens kultur- og fritidspolitik med et par tilføjelser om, at planlægge aktiviteter med hensyntagen til den sårbare del af naturen.
– Kløversti i Halsnæs. Det vil sige 4 motionsstier på henholdsvis 2½, 5, 7 og 10 km.
– Salg af Søgården i Frederiksværk, hvis salget af den tilhørende jord, sker på en måde der tilgodeser de omkringliggende rekreative interesser.”
Der er spørgsmål til sammen lægningen af statens og private arealer men der er intet endeligt vedr. dette endnu, kun drøftelser.
Der er drøftelse om regulering. Skal vi bare stille os til rådighed eller hvad?
Beretningen godkendes.
6. Valg af formand for 4 år. Leif Helstrup genvælges.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Formændene fra Torup og Ølsted Hans Jørgen Andersen 7552-040939 og Keld Hjort Olsen 7581-212767
vælges samt Ulla Brink 7551-251193 fra strandjægerne.
8. Valg af suppleanter. Henrik Hansen 7552-300188, Flemming Christiansen 7581-272077  og Anders Andersen 7551-123433 vælges.
9. Indstilling af suppleant til HB.
Leif Helstrup indstilles.
10. Indstilling af repræsentanter til delegeret møde i Kolding 16.6.2012. Anders Andersen samt Keld Hjort indstilles.
11. Indkomne forslag.
Gilleleje JKF har stillet forslag om ændring af jagttid på kronvildt, så den bliver fra 1.10- 31.1. Vi drøfter, om vi kan tilslutte os dette, eventuelt med en fastsættelse af hvilke og hvor mange dyr der så må skydes. Måske kunne 1- 2 måneders jagttid være nok. Hans Jørgen og Birger vil fremsende et forslag.
Der bliver fremsat forslag om, at vi skal arbejde på, at følge de svenske jagttider og ikke have så meget regulering. Leif fortæller at der ikke kan rettes meget på jagttider, da mange af disse besluttes i EU og af andre organisationer som vi ikke har indflydelse på.
I øvrigt har det netop været afholdt møder hvor jagttider blev diskuteret. Der mødte meget få op til disse møder.
Der kommer forslag om jagttegnsundervisning. Hvordan kan det være at der ryger en masse penge fra jagttegnsundervisningen over til DOF som ikke vil samarbejde med os?
Der er forslag vedr. medlemskortet bagpå ”Jæger”.
12. Eventuelt.
Finn fortæller at hundetræningen starter i marts måned. Vildtredningskorpset, har han snakket med Kalø om, men de har nedlagt deres korps fordi de ikke blev brugt, landmændene har ikke tid. Vi enes dog om, alligevel at oprette et vildtredningskorps så andre kan se vi gør noget for naturen. Vi kan også tilbyde os og hundene ved statskovs jagter. Vi annoncerer med korpset i lokalavisen. Der nedsættes et lille udvalg vedr. dette.
Der kommer forslag om at annoncere med alle vores arrangementer så befolkningen kan se hvad vi laver. God ide som tages til efterretning.
Der mangler referat fra sidste årsmøde. Kommer.
Skal vi købe vores egen lasershooter? Der er brugt lånte lasershootere men de virker aldrig ordentligt. Strandjægerne vil gerne være med, Ølsted vil lige vende det med bestyrelsen og vi afventer et tilbud.
Der bliver arrangeret dameskydning 25.8.2012, Henry Petersen vil gerne instruere og Jesper lægger område til.
Kirsten Skovsby har fået ros i ”Jæger” over sin klumme om åbenhed i DJ. Det kan vi tilslutte os, altså rosen.
Keld Hjort fremlægger regnskab for skydevognen. Regnskabet godkendes.
Der udtrykkes forundring og skuffelse over at naturformidlingskurset blev frataget strandjægerne.