Dagsorden: Årsmøde i Danmarks Jægerforbund Halsnæs 2017. Den 12 januar 2017 kl 1900 1. Valg af ordstyrer og referent og stemme tæller. 2. Beretning om Jægerrådets virke 2016.  Nyt fra grøntråd og friluftsrådet 4. Beretning fra Hjorte lavets koordinator. 5. Indstilling af kandidater til HB samt suppleant herfor 6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 7. Indkomne forslag.   (skal være formanden i hænde 14 dage før mødet) 8.  Punkt fra DJ. 9. Eventuelt. Efter eventuelt vil Kredsformand Marie Louise Acton Lyng orienterer om hvad der rør sig i Kreds 7 samt øvrige aktuelle emner. Ikke mindst svare på spørgsmål fra forsamlingen. Der bliver selvfølgelig sørget for brød og kaffe som er gratis. Velmødt Finn Poulsen Formand for jægerråd Halsnæs

JÆGERRÅDET d. 24/1 2018

Tilstedeværende: Formanden  Finn Poulsen  Kredsformanden Ole Jervig, 3 fra Ølsted Jagtforening, 3 fra Torup Sogns Jagtforening, 1 fra Strandjægerne.

Keld Hjort fra Ølsted blev valgt som ordstyrer og Birger Jørgensen referent

Beretningen blev forelagt af formanden; den er indlagt i sin fulde ordlyd under referatet.

Der blev stillet få spørgsmål til beretningen :

Hvorfor bruges der ikke midler til at annoncere i lokale medier så der kommer flere til møderne?

Vi blev enige om at den mulighed vil blive prøvet fremover, eller prøve at bruge e-mail, her kom der så tvivlen om det kan lade sig gøre pga. persondataloven, det undersøges.

Det blev også oplyst under beretningen at reguleringskorpset har fanget ca. 25 mink hovedsagligt omkring Frederiksværk havn.

Under lokalt oplyste Formanden at han havde deltaget i 13 forskellige møder omkring Jægerrådet.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Valg af Formand: Finn Poulsen blev genvalgt for 4 år.

Grønt Råd / Friluftråd. Der har været afholdt 4 møder i 2017 hvor Keld Hjort har oplevet at den afgående borgmester nærmest ikke kendte disse samlinger, Trist, Keld oplyste at Helle Lunderød er kommet med i rådet, det virker som en meget god ide med dette nye bindeled til det kommunale.

Friluftrådet arbejder meget med Kongernes Nordsjælland, som nu er vedtaget og man har fra Danmarks jægerforbund indstillet Kirsten Skovsby som kandidat til bestyrelsen for National parken men der skal også være en mandlig kandidat som for nuværende er Finn Poulsen.

Kronvildtgruppen gjorde rede for hvor meget der er nedlagt på nuværende tidspunkt, og samtidig oplyste gruppen om de uregelmæssigheder som der har været, hvilket har ført til en del rygtedannelse.

Disse rygter blev manet til jorden og gruppen blev opfordret til at fortsætte på samme vilkår som tidligere.

Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet 2018 blev Hans Jørgen Anders Andersen og Keld Hjort.

Indstilling af kandidat til Kredsformand bortfaldt da Nuværende Ole Jervig fortsætter; Kandidat til HB medlem blev Marie Louise Acton Lyng og Torben Clausen som suppleant, Sonny Persson blev opfordret til at fortsætte som Formand for hjortevildt.

Under indkomne forslag blev der gjort rede foreningernes skydevogn, den skal om registreres da personen som står som ejer / bruger på registrerings attesten er gået bort. Dette tager Ølsted sig af samtidig med at de giver vognen en kraftig overhaling. Der vil muligvis være nogen problemer da vognen indgår i en arvesag.

Til jægerforum d.7/2 2018 på ordrupgård i Nødebo vil der være deltagelse fra de tre foreninger.

IMG_0001 - Kopi (2)Under eventuelt blev Finn Poulsen opfordret til at arbejde for jagt på kommunale arealer, det viste sig at han allerede havde taget dette emne op.

Det blev oplyst at det havde været meget svært at komme i kontakt med kursus koordinator, det skyldes personlige årsager, man forsøger at indsætte en afløser.

Der blev opfordret til at vi jægere hjælper til med at holde naturen ren især efter os selv Patronhylster, og div. Måske bruge de nye patroner hvor hagelskålen er lavet af et produkt som opløses i naturen.