Dagsorden: Årsmøde i Danmarks Jægerforbund Halsnæs 2017. Den 12 januar 2017 kl 1900 1. Valg af ordstyrer og referent og stemme tæller. 2. Beretning om Jægerrådets virke 2016.  Nyt fra grøntråd og friluftsrådet 4. Beretning fra Hjorte lavets koordinator. 5. Indstilling af kandidater til HB samt suppleant herfor 6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 7. Indkomne forslag.   (skal være formanden i hænde 14 dage før mødet) 8.  Punkt fra DJ. 9. Eventuelt. Efter eventuelt vil Kredsformand Marie Louise Acton Lyng orienterer om hvad der rør sig i Kreds 7 samt øvrige aktuelle emner. Ikke mindst svare på spørgsmål fra forsamlingen. Der bliver selvfølgelig sørget for brød og kaffe som er gratis. Velmødt Finn Poulsen Formand for jægerråd Halsnæs

Jægerråds års møde d. 12/1 2017
Danmarks jægerforbund Halsnæs. Indkaldelse til Jægerråds års møde 2017. Torsdag den 12 januar 2017 KL 1900. Mødet afholdes hos: Hundested-Frederiksværk Strandjagtsforening. ved Isefjorden 12. 3390 Hundested. Dagsorden foreligger her på siden. Kredsformand Marie Louise Acton Lyng orienterer og svare på spørgsmål efter dagsordenen er afsluttet. Sæt en aften af til at bakke op om vores foreninger. Med venlig hilsen Finn Poulsen formand for jægerråd Halsnæs.

Referat af årsmøde for Halsnæs jægerråd 12.1.2017 

 1. Valg af ordstyrer og referent og stemme tæller. 

Anders Andersen vælges som ordstyrer og Ulla Brink som referent.

Der var 12 fremmødte. 

2. Beretning om Jægerrådets virke 2016 ved formand Finn Poulsen

”Formandsberetning ved Jægerråd Halsnæs Årsmøde den 12. januar 2017

En lidt anderledes beretning en de to foregående år.

Revision af jagttiderne:

Frem mod slutningen af 2017 skal der være forhandlet jagttider for en ny fireårig periode gældende fra sæsonen 2018/19. I relation til Vildtforvaltningsrådet har DJ indstillet de arter, som vi ønsker at få undersøgt af DCE i forhold til en jagttid.

Aktuel situation: I efteråret var der dialogmøder rundt i samtlige kredse. Her er der blevet diskuteret prioriteringer i forhold til arter og jagttider, ligesom principperne for adaptiv forvaltning og den nye mere faktabaserede tilgang til revisionen af jagttiderne i vildtforvaltningsrådet er blevet præsenteret.

I november 2016 gik så den egentlige revision i gang i vildtforvaltningsrådet i en særligt nedsat arbejdsgruppe. Den vil afslutte sit arbejde hen over sommeren, så der kan ligge et færdig udkast til reviderede jagttider klar til efteråret 2017, som skal forelægges miljø- og fødevareministeren.

Evaluering af udsætningsaftalen:

Danmarks Jægerforbund arbejder for at bevare muligheden for, at der i Danmark kan udsættes fasaner, agerhøns og gråænder til jagt ud fra metoder, der fremmer en naturlig adfærd.  Dette under forudsætning af, at udsætningen ikke må skade naturen, og at der via aktiviteter relateret til udsætningen som udgangspunkt sker reelle levestedsforbedringer for dyrelivet bredt set.

Aktuel situation: Dette er en stor og kompleks problemstilling, hvorfor der er involveret mange mennesker i sagen fra både DJ-administrationen, DJ-udvalg, hundeklubber, Bæredygtig jagt, skov- og landbrug m.fl.

Vi betragter det som en evaluering af udsætningsaftalen og arbejder ud fra den målsætning, at det fortsat skal være muligt at udsætte de tre arter til jagt i Danmark. I øjeblikket er arbejdet henlagt til en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet. Målet er, at arbejdsgruppen har færdiggjort sit arbejde til efteråret 2017.

Kronvildtforvaltning:

Den Nationale Hjortevildtgruppe under Vildtforvaltningsrådet indstillede i forsommeren sin anbefaling til Vildtforvaltningsrådet med en samlet anbefaling til forvaltningen af vores største hjorteart i Danmark. Fødevareministeren har nu fremlagt de nye jagttider som er:

Fakta:

De nye jagttider er, såfremt bekendtgørelsen sættet i værk:

 1. Hjorte ældre end spidshjort: 16. oktober til 31. december.

 2. Kronkalv: 1. september til 28. februar

 3. Hind: 1. oktober til 31. januar

 4. Spidshjort: 1. september til 31. januar.

 5. De regionale hjortevildtgrupper kan fastsætte lokale jagttider, der er kortere end ovenstående og kan fastsætte 14 dages ekstra jagttid i perioden 1. september til 15. oktober.

  Der bliver en høringsfase, hvor man har mulighed for at komme med høringssvar. P.t. ved vi ikke noget om, hvornår denne høringsfase bliver sat i gang.  Min klare menig er, at skal lokale eller regionale kronvildts laug have nogen effekt, så skal jagtloven stå bag dem. I øvrigt tror jeg ikke på, at Kronvildtsbestanden på Halsnæs kan holde til en jagttid fra 1. september til 28. februar. Vi skal senere tale om, hvordan det gik med kronvildtsjagten i den forgangne sæson.

  Gravsøgende hunde/rævehold:

  Danmarks Jægerforbund ønsker at sikre mulighed for oplæring og afprøvning af gravsøgende hunde, enten på levende dyr eller ved alternative afprøvningsmetoder, så der både fortsat kan drives gravjagt i Danmark på ræv og mårhund og sikres udvælgelse af egnede hunde til avl. Gravjagten i Danmark skal fastholdes uanset muligheden for oplæring og afprøvning af de gravsøgende hunde.

  Aktuel situation: Danmarks Jægerforbund har aktuelt sammen med de fem terrierklubber været til foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget. Formålet var at forsøge en sidste gang at overbevise politikerne i Folketinget om, at vi har brug for at kunne holde tamræve til oplæring og afprøvning af gravgående hunde.

  Det er stadig helt afgørende at bevare gravjagten som jagtform uanset muligheden for oplæring og afprøvning af de gravsøgende hunde.

  Natur:

  Blomsterbrak. Fra 2016 blev det muligt for de danske landbrugere at etablere blomsterbrak, som et alternativ til slåningsbrakken, hvor plantedækket bliver slået omkring høst. Blomsterbrak er landbrugsarealer, hvor der er sået et varieret plantedække i det tidlige forår, som ikke skal slås eller høstet før året efter. Dermed kan der skabes variation i landbrugslandet til gavn for en lang række insekter, fugle og pattedyr. Muligheden opstod på baggrund af et frugtbart samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, Biavlerne og Natur Erhverv styrelsen.  I 2016 har de danske landmænd anmeldt cirka 670 hektar blomsterbrak fordelt på mere end 300 bedrifter. Du kan læse mere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

  Våben:

  Knivloven - enhåndsbetjente foldeknive:

  Sagen om de enhåndsbetjente lommeknive, som blev dømt ulovlige i retten, betragtes af DJ som løst.

  Efter at DJ fik skabt en del opmærksomhed i pressen og på Christiansborg vedrørende problemet med lommeknivene, blev der udskrevet valg i sensommeren 2015. Med valget fik vi en ny justitsminister i Søren Pind (V), og han tog fat på knivproblemet som sin første opgave i ministeriet. Herefter gik det stærkt med at udarbejde en selvstændig knivlov. Loven er blevet til i et tæt samarbejde med DJ.

  Ved et nyligt DJ-arrangement med den nu afgået justitsminister fik vi at vide, at han ikke havde fået nogle meldinger tilbage fra politi og domstole om uhensigtsmæssigheder med loven. Ministeren sagde også ved samme lejlighed, at han afventede den første regulære evaluering af knivloven. Vi følger op med den nye justitsminister Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti.

  Heller ikke i Danmarks Jægerforbund har vi hørt noget om uhensigtsmæssigheder i loven fra medlemmer rundt om i landet.

  Våbenråd:

  Danmarks Jægerforbund ønsker en stærkere og mere forankret våbenlovgivning i Danmark, der sikrer tryghed i samfundet, men som også gør det muligt at anvende våben til anerkendte formål. For at nå dette mål om en velafbalanceret og solidt forankret våbenlovgivning ønsker Danmarks Jægerforbund, at der oprettes et rådgivende udvalg under Justitsministeriet, der formelt kan rådgive justitsministeren i våbenspørgsmål. En arbejdsgruppe bestående af interessegrupper er gået i gang med at udarbejde forslag til dannelsen af et våbenråd Kredsformanden  er blandt andre med her.

  Strategi 2017-21:  Hvor skal DJ hen?

  Den nuværende strategi 2013-17 er ved at rinde ud, og en ny er under udarbejdelse. Der vil blive arbejdet med den nye strategi på jægerråds-, kreds- og HB-niveau, inden den endeligt skal fremlægges på repræsentantskabsmødet den 6. maj 2017.

  Der er udpeget fire hovedområder.

  1. meningsfyldte medlemskaber, der skal fastholde og tiltrække medlemmer.

  2. Stærk og frivillig organisation, hvor der skal arbejdes med strukturen samt tilgang af frivillige/tillidsfolk.

  3. Kendskab og kommunikation. Her skal der arbejdes med både interne og ekstern kommunikation.

  4. Bæredygtig jagt og natur. Hvordan kan DJ/jægerne bidrage til en bæredygtig jagt og natur .

  De tre vildtforvaltningssøjler:

  For at styrke vores indsats i forhold til vildtforvaltningen, så vi dels kan arbejde for mest mulig jagt, dels arbejde for at forbedre vildtets levesteder (DJ-vision om ”Mest mulig jagt og natur”), har DJ valgt at organisere det faglige/politiske arbejde i tre søjler, der hver især skal arbejde for hver deres artsgruppe.

  1. Markvildtudvalget. Udvalget ledes af HB-medlem Jens Venø Kellerup, kreds 4.

  Se mere på http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/markvildt/

  2. Hjortevildtudvalget. Udvalget ledes af HB-medlem Norbert F. V. Ravnsbæk, kreds

  Se mere på http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/hjortevildt/

  3. Trækvildtudvalget. Udvalget ledes af HB-medlem Stig Egede Hansen, kreds 6.

  Se mere på http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/traekvilJægere i Danmark:

  Antal jagttegnsberettigede contra antal medlemmer i Danmarks Jægerforbund:

  Ca. 233.500 jagttegnsberettigede (pr. 1. november 2016), heraf ca. 19.700 kvinder.

  Ca. 174.500 jagttegnsløsere (pr. 1. november 2016), heraf ca. 11.000 kvinder.

Total

91.178

 

 

Medlemmer i de tre Halsnæs jagtforeninger pr 1 oktober 2016.

Ølsted                               64

Torup sogns jagtfor     174

Strandjægerne               226

I alt                             464 medlemmer.

Til slut lidt nyt om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Som alle ved, er de berørte kommuner og blandt andre Naturstyrelsen enedes om et udkast til NP Kongernes Nordsjælland. Det er godt gennemarbejdet, idet det har været 13 år undervejs.  Nu ligger det så på Christiansborg og venter på at blive ophævet til lov. I mellemtiden foregår der drøftelser om hvordan en bestyrelse og brugerråd skal sammensættes.  Her er det Danmarks Jægerforbunds ambition at lokale jagtforeningsfolk skal med ved enten det ene eller det andet bord. Lokalt samarbejder repræsentanter fra Jægerforbundet med Friluftsrådet for der igennem at få størst mulig indflydelse. DJ lobbyister og formandskabet er i gang på Christiansborg.

I går var jeg til møde i Roskilde angående Nationalpark Nordsjælland og Nationalpark Skjoldungerne. Mødet var arrangeret af friluftsrådet og handlede blandt andet om Høringssvar til den endelige national park plan for Skjoldungerne.

Jagttegns Undervisning.

Som mange af jer ved har Anders Andersen kørt jagttegns undervisning i mange år. Det har han gjort rigtigt godt sammen med June og de ”unge mennesker”. Intet emne i jagtens univers er blevet forsømt. For at fuldende værket har du, da du valgte at stoppe fundet en afløser på posten. Jagttegns undervisning er et stort aktiv for jagtforeningerne især på den måde du har kørt det Anders. De tre Jagtforeninger vil gerne vise sin påskyndelse af din indsats og hils June herfra.

Reguleringskorps.

Et stort arbejde som også er med til at gavne jagtens omdømme.

Tak til jer, der yder en stor indsats her. Vi skal senere hører mere om det.

Kommunens Grønne råd.

Tak til Keld Hjort Olsen, fordi du tog stafetten. Glæder os til at høre nyt.

Kronvildtslauget

Ligesom Jagten et stille job, men meget nyttig. Tak til jer der møder op og byder ind. Der er ikke mange steder, hvor man ikke komme til en beslutning om denne jagt uden at en eller flere bliver meget røde i hovederne.  Senere skal vi evaluerer på, hvordan den forgangne sæson er gået. 

Jægerrådet

Her på Halsnæs fører jo en noget stille tilværelse og dog vi samles de to gange om året for blandt at snakke kronvildt.  I det kommende år har vi lidt planer om nogle fælles aktiviteter. Så derfor vil det være naturligt at jægerrådet samles lidt oftere.

Vi plejer jo også at stille op med repræsentanter til repræsentantskabsmøderne Håber at vi fortsætter den gode stil. 

2017 er jo året hvor Danmarks Jægerforbund fejrer 25 års jubilæum. Selv om man måske ikke er enig i alt hvad DJ, gør så tror jeg ikke, vi skal være i tvivl om at det er en anerkendt og troværdig organisation, som er meget vigtig for jagtens fremtid.

Med disse ord vil jeg hermed afslutte formandsberetning 2016 for Jægerråd Halsnæs.”

Beretningen godkendt uden efterfølgende bemærkninger eller kommentarer

3. Nyt fra grøntråd og friluftsrådet.

Keld Hjort Olsen

 Nyt fra grønt råd: der har ikke været møder siden oktober, så intet nyt. Det grønne råd skal mødes ude i naturen i det nye år, bl.a. på Hesselø.  

4. Beretning fra Hjorte lavets koordinator. 

Birger Jørgensen:

Hjortelavet har holdt møde på Grønnessegård. Her blev lavet et nyt forslag til jagttider på krondyrene. Dette forslag ligger meget tæt på vildtforvaltningsrådets, kun tiderne er flyttet lidt rundt. Forslaget er modtaget meget positivt og man ønsker at bruge dette forslag også regionalt. De forventer at høringsrunden ligger i april maj måned.

Der er skudt 3 kalve og 2 hinder på Halsnæs i år. Man mener at der er skudt omkring 30 dyr i Nordsjælland og 30 dyr der er kørt ned. 

5. Indstilling af kandidater til HB samt suppleant herfor.

Vores HB medlem Max Elbæk trækker sig angiveligt til kredsmødet.

Vores kredsformand Marie Louise Acton Lyng sidder nu som suppleant i HB og vil gerne fortsætte med det og have en fast plads der. Torben Clausen har tilbudt at tage HB pladsen i et år, så vi får tid til at finde en nyt kredsformand. Dette kræver opbakning fra kreds bestyrelsen. Det bliver svært at finde en ny kredsformand.

Vi drøftede problemstillingen og kunne ikke blive enige, hvorfor der ikke kommer en indstilling fra årsmødet. 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 

Der indstilles: Hans Jørgen Andersen, Anders Andersen, Ulla Brink, Rene Rosendal, Keld Hjort.  

7. Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget

8. Eventuelt.

Bjarne Holte stillede kritiske spørgsmål til dagsordenen, Bjarne Holte hævdede at dagsordenen var mangelfuld i forhold til at den ikke indeholder punktet om formandens valg. Dette tilbage vises ide formanden er valgt for fire år af gangen og dermed først er på valg næste år.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herefter har KB medlem Torben Clausen ordet. Han kommer i stedet for Kredsformanden der har måttet melde afbud. 

"Det der rører sig i DJ for tiden:

Der har været problemer med indkaldelser til jægerrådene fx rettidig indkaldelse.

Våbenråd: der skulle blive en fordel for os. Vi har store forventninger til dette.

Bevillinger: alle jagtforeninger har mulighed for at søge midler fra DJ. 

Jagthorns duelighedsprøve d.2.4.17 i Ølstykke. Forbundsmesterskabet afholdes d.20.5 på Lolland. 

Udtagelses skydning i flugtskydning afholdes d.21.5.2017.

Dyrskuet i Roskilde foregår i uge 22 og man vil gerne have hjælp til standen der. Man får gratis indgang men ikke kørepenge."

Mødet sluttede 2200. Formanden afrundede mødet og takkede alle fremmødte.

Jægerråds års møde d. 12/1 2017
Danmarks jægerforbund Halsnæs. Indkaldelse til Jægerråds års møde 2017. Torsdag den 12 januar 2017 KL 1900. Mødet afholdes hos: Hundested-Frederiksværk Strandjagtsforening. ved Isefjorden 12. 3390 Hundested. Dagsorden foreligger her på siden. Kredsformand Marie Louise Acton Lyng orienterer og svare på spørgsmål efter dagsordenen er afsluttet. Sæt en aften af til at bakke op om vores foreninger. Med venlig hilsen Finn Poulsen formand for jægerråd Halsnæs.

Referat af årsmøde for Halsnæs jægerråd 12.1.2017 

 1. Valg af ordstyrer og referent og stemme tæller. 

Anders Andersen vælges som ordstyrer og Ulla Brink som referent.

Der var 12 fremmødte. 

2. Beretning om Jægerrådets virke 2016 ved formand Finn Poulsen

”Formandsberetning ved Jægerråd Halsnæs Årsmøde den 12. januar 2017

En lidt anderledes beretning en de to foregående år.

Revision af jagttiderne:

Frem mod slutningen af 2017 skal der være forhandlet jagttider for en ny fireårig periode gældende fra sæsonen 2018/19. I relation til Vildtforvaltningsrådet har DJ indstillet de arter, som vi ønsker at få undersøgt af DCE i forhold til en jagttid.

Aktuel situation: I efteråret var der dialogmøder rundt i samtlige kredse. Her er der blevet diskuteret prioriteringer i forhold til arter og jagttider, ligesom principperne for adaptiv forvaltning og den nye mere faktabaserede tilgang til revisionen af jagttiderne i vildtforvaltningsrådet er blevet præsenteret.

I november 2016 gik så den egentlige revision i gang i vildtforvaltningsrådet i en særligt nedsat arbejdsgruppe. Den vil afslutte sit arbejde hen over sommeren, så der kan ligge et færdig udkast til reviderede jagttider klar til efteråret 2017, som skal forelægges miljø- og fødevareministeren.

Evaluering af udsætningsaftalen:

Danmarks Jægerforbund arbejder for at bevare muligheden for, at der i Danmark kan udsættes fasaner, agerhøns og gråænder til jagt ud fra metoder, der fremmer en naturlig adfærd.  Dette under forudsætning af, at udsætningen ikke må skade naturen, og at der via aktiviteter relateret til udsætningen som udgangspunkt sker reelle levestedsforbedringer for dyrelivet bredt set.

Aktuel situation: Dette er en stor og kompleks problemstilling, hvorfor der er involveret mange mennesker i sagen fra både DJ-administrationen, DJ-udvalg, hundeklubber, Bæredygtig jagt, skov- og landbrug m.fl.

Vi betragter det som en evaluering af udsætningsaftalen og arbejder ud fra den målsætning, at det fortsat skal være muligt at udsætte de tre arter til jagt i Danmark. I øjeblikket er arbejdet henlagt til en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet. Målet er, at arbejdsgruppen har færdiggjort sit arbejde til efteråret 2017.

Kronvildtforvaltning:

Den Nationale Hjortevildtgruppe under Vildtforvaltningsrådet indstillede i forsommeren sin anbefaling til Vildtforvaltningsrådet med en samlet anbefaling til forvaltningen af vores største hjorteart i Danmark. Fødevareministeren har nu fremlagt de nye jagttider som er:

Fakta:

De nye jagttider er, såfremt bekendtgørelsen sættet i værk:

 1. Hjorte ældre end spidshjort: 16. oktober til 31. december.

 2. Kronkalv: 1. september til 28. februar

 3. Hind: 1. oktober til 31. januar

 4. Spidshjort: 1. september til 31. januar.

 5. De regionale hjortevildtgrupper kan fastsætte lokale jagttider, der er kortere end ovenstående og kan fastsætte 14 dages ekstra jagttid i perioden 1. september til 15. oktober.

  Der bliver en høringsfase, hvor man har mulighed for at komme med høringssvar. P.t. ved vi ikke noget om, hvornår denne høringsfase bliver sat i gang.  Min klare menig er, at skal lokale eller regionale kronvildts laug have nogen effekt, så skal jagtloven stå bag dem. I øvrigt tror jeg ikke på, at Kronvildtsbestanden på Halsnæs kan holde til en jagttid fra 1. september til 28. februar. Vi skal senere tale om, hvordan det gik med kronvildtsjagten i den forgangne sæson.

  Gravsøgende hunde/rævehold:

  Danmarks Jægerforbund ønsker at sikre mulighed for oplæring og afprøvning af gravsøgende hunde, enten på levende dyr eller ved alternative afprøvningsmetoder, så der både fortsat kan drives gravjagt i Danmark på ræv og mårhund og sikres udvælgelse af egnede hunde til avl. Gravjagten i Danmark skal fastholdes uanset muligheden for oplæring og afprøvning af de gravsøgende hunde.

  Aktuel situation: Danmarks Jægerforbund har aktuelt sammen med de fem terrierklubber været til foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget. Formålet var at forsøge en sidste gang at overbevise politikerne i Folketinget om, at vi har brug for at kunne holde tamræve til oplæring og afprøvning af gravgående hunde.

  Det er stadig helt afgørende at bevare gravjagten som jagtform uanset muligheden for oplæring og afprøvning af de gravsøgende hunde.

  Natur:

  Blomsterbrak. Fra 2016 blev det muligt for de danske landbrugere at etablere blomsterbrak, som et alternativ til slåningsbrakken, hvor plantedækket bliver slået omkring høst. Blomsterbrak er landbrugsarealer, hvor der er sået et varieret plantedække i det tidlige forår, som ikke skal slås eller høstet før året efter. Dermed kan der skabes variation i landbrugslandet til gavn for en lang række insekter, fugle og pattedyr. Muligheden opstod på baggrund af et frugtbart samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, Biavlerne og Natur Erhverv styrelsen.  I 2016 har de danske landmænd anmeldt cirka 670 hektar blomsterbrak fordelt på mere end 300 bedrifter. Du kan læse mere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

  Våben:

  Knivloven - enhåndsbetjente foldeknive:

  Sagen om de enhåndsbetjente lommeknive, som blev dømt ulovlige i retten, betragtes af DJ som løst.

  Efter at DJ fik skabt en del opmærksomhed i pressen og på Christiansborg vedrørende problemet med lommeknivene, blev der udskrevet valg i sensommeren 2015. Med valget fik vi en ny justitsminister i Søren Pind (V), og han tog fat på knivproblemet som sin første opgave i ministeriet. Herefter gik det stærkt med at udarbejde en selvstændig knivlov. Loven er blevet til i et tæt samarbejde med DJ.

  Ved et nyligt DJ-arrangement med den nu afgået justitsminister fik vi at vide, at han ikke havde fået nogle meldinger tilbage fra politi og domstole om uhensigtsmæssigheder med loven. Ministeren sagde også ved samme lejlighed, at han afventede den første regulære evaluering af knivloven. Vi følger op med den nye justitsminister Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti.

  Heller ikke i Danmarks Jægerforbund har vi hørt noget om uhensigtsmæssigheder i loven fra medlemmer rundt om i landet.

  Våbenråd:

  Danmarks Jægerforbund ønsker en stærkere og mere forankret våbenlovgivning i Danmark, der sikrer tryghed i samfundet, men som også gør det muligt at anvende våben til anerkendte formål. For at nå dette mål om en velafbalanceret og solidt forankret våbenlovgivning ønsker Danmarks Jægerforbund, at der oprettes et rådgivende udvalg under Justitsministeriet, der formelt kan rådgive justitsministeren i våbenspørgsmål. En arbejdsgruppe bestående af interessegrupper er gået i gang med at udarbejde forslag til dannelsen af et våbenråd Kredsformanden  er blandt andre med her.

  Strategi 2017-21:  Hvor skal DJ hen?

  Den nuværende strategi 2013-17 er ved at rinde ud, og en ny er under udarbejdelse. Der vil blive arbejdet med den nye strategi på jægerråds-, kreds- og HB-niveau, inden den endeligt skal fremlægges på repræsentantskabsmødet den 6. maj 2017.

  Der er udpeget fire hovedområder.

  1. meningsfyldte medlemskaber, der skal fastholde og tiltrække medlemmer.

  2. Stærk og frivillig organisation, hvor der skal arbejdes med strukturen samt tilgang af frivillige/tillidsfolk.

  3. Kendskab og kommunikation. Her skal der arbejdes med både interne og ekstern kommunikation.

  4. Bæredygtig jagt og natur. Hvordan kan DJ/jægerne bidrage til en bæredygtig jagt og natur .

  De tre vildtforvaltningssøjler:

  For at styrke vores indsats i forhold til vildtforvaltningen, så vi dels kan arbejde for mest mulig jagt, dels arbejde for at forbedre vildtets levesteder (DJ-vision om ”Mest mulig jagt og natur”), har DJ valgt at organisere det faglige/politiske arbejde i tre søjler, der hver især skal arbejde for hver deres artsgruppe.

  1. Markvildtudvalget. Udvalget ledes af HB-medlem Jens Venø Kellerup, kreds 4.

  Se mere på http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/markvildt/

  2. Hjortevildtudvalget. Udvalget ledes af HB-medlem Norbert F. V. Ravnsbæk, kreds

  Se mere på http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/hjortevildt/

  3. Trækvildtudvalget. Udvalget ledes af HB-medlem Stig Egede Hansen, kreds 6.

  Se mere på http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/traekvilJægere i Danmark:

  Antal jagttegnsberettigede contra antal medlemmer i Danmarks Jægerforbund:

  Ca. 233.500 jagttegnsberettigede (pr. 1. november 2016), heraf ca. 19.700 kvinder.

  Ca. 174.500 jagttegnsløsere (pr. 1. november 2016), heraf ca. 11.000 kvinder.

Total

91.178

 

 

Medlemmer i de tre Halsnæs jagtforeninger pr 1 oktober 2016.

Ølsted                               64

Torup sogns jagtfor     174

Strandjægerne               226

I alt                             464 medlemmer.

Til slut lidt nyt om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Som alle ved, er de berørte kommuner og blandt andre Naturstyrelsen enedes om et udkast til NP Kongernes Nordsjælland. Det er godt gennemarbejdet, idet det har været 13 år undervejs.  Nu ligger det så på Christiansborg og venter på at blive ophævet til lov. I mellemtiden foregår der drøftelser om hvordan en bestyrelse og brugerråd skal sammensættes.  Her er det Danmarks Jægerforbunds ambition at lokale jagtforeningsfolk skal med ved enten det ene eller det andet bord. Lokalt samarbejder repræsentanter fra Jægerforbundet med Friluftsrådet for der igennem at få størst mulig indflydelse. DJ lobbyister og formandskabet er i gang på Christiansborg.

I går var jeg til møde i Roskilde angående Nationalpark Nordsjælland og Nationalpark Skjoldungerne. Mødet var arrangeret af friluftsrådet og handlede blandt andet om Høringssvar til den endelige national park plan for Skjoldungerne.

Jagttegns Undervisning.

Som mange af jer ved har Anders Andersen kørt jagttegns undervisning i mange år. Det har han gjort rigtigt godt sammen med June og de ”unge mennesker”. Intet emne i jagtens univers er blevet forsømt. For at fuldende værket har du, da du valgte at stoppe fundet en afløser på posten. Jagttegns undervisning er et stort aktiv for jagtforeningerne især på den måde du har kørt det Anders. De tre Jagtforeninger vil gerne vise sin påskyndelse af din indsats og hils June herfra.

Reguleringskorps.

Et stort arbejde som også er med til at gavne jagtens omdømme.

Tak til jer, der yder en stor indsats her. Vi skal senere hører mere om det.

Kommunens Grønne råd.

Tak til Keld Hjort Olsen, fordi du tog stafetten. Glæder os til at høre nyt.

Kronvildtslauget

Ligesom Jagten et stille job, men meget nyttig. Tak til jer der møder op og byder ind. Der er ikke mange steder, hvor man ikke komme til en beslutning om denne jagt uden at en eller flere bliver meget røde i hovederne.  Senere skal vi evaluerer på, hvordan den forgangne sæson er gået. 

Jægerrådet

Her på Halsnæs fører jo en noget stille tilværelse og dog vi samles de to gange om året for blandt at snakke kronvildt.  I det kommende år har vi lidt planer om nogle fælles aktiviteter. Så derfor vil det være naturligt at jægerrådet samles lidt oftere.

Vi plejer jo også at stille op med repræsentanter til repræsentantskabsmøderne Håber at vi fortsætter den gode stil. 

2017 er jo året hvor Danmarks Jægerforbund fejrer 25 års jubilæum. Selv om man måske ikke er enig i alt hvad DJ, gør så tror jeg ikke, vi skal være i tvivl om at det er en anerkendt og troværdig organisation, som er meget vigtig for jagtens fremtid.

Med disse ord vil jeg hermed afslutte formandsberetning 2016 for Jægerråd Halsnæs.”

Beretningen godkendt uden efterfølgende bemærkninger eller kommentarer

3. Nyt fra grøntråd og friluftsrådet.

Keld Hjort Olsen

 Nyt fra grønt råd: der har ikke været møder siden oktober, så intet nyt. Det grønne råd skal mødes ude i naturen i det nye år, bl.a. på Hesselø.  

4. Beretning fra Hjorte lavets koordinator. 

Birger Jørgensen:

Hjortelavet har holdt møde på Grønnessegård. Her blev lavet et nyt forslag til jagttider på krondyrene. Dette forslag ligger meget tæt på vildtforvaltningsrådets, kun tiderne er flyttet lidt rundt. Forslaget er modtaget meget positivt og man ønsker at bruge dette forslag også regionalt. De forventer at høringsrunden ligger i april maj måned.

Der er skudt 3 kalve og 2 hinder på Halsnæs i år. Man mener at der er skudt omkring 30 dyr i Nordsjælland og 30 dyr der er kørt ned. 

5. Indstilling af kandidater til HB samt suppleant herfor.

Vores HB medlem Max Elbæk trækker sig angiveligt til kredsmødet.

Vores kredsformand Marie Louise Acton Lyng sidder nu som suppleant i HB og vil gerne fortsætte med det og have en fast plads der. Torben Clausen har tilbudt at tage HB pladsen i et år, så vi får tid til at finde en nyt kredsformand. Dette kræver opbakning fra kreds bestyrelsen. Det bliver svært at finde en ny kredsformand.

Vi drøftede problemstillingen og kunne ikke blive enige, hvorfor der ikke kommer en indstilling fra årsmødet. 

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 

Der indstilles: Hans Jørgen Andersen, Anders Andersen, Ulla Brink, Rene Rosendal, Keld Hjort.  

7. Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget

8. Eventuelt.

Bjarne Holte stillede kritiske spørgsmål til dagsordenen, Bjarne Holte hævdede at dagsordenen var mangelfuld i forhold til at den ikke indeholder punktet om formandens valg. Dette tilbage vises ide formanden er valgt for fire år af gangen og dermed først er på valg næste år.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herefter har KB medlem Torben Clausen ordet. Han kommer i stedet for Kredsformanden der har måttet melde afbud. 

"Det der rører sig i DJ for tiden:

Der har været problemer med indkaldelser til jægerrådene fx rettidig indkaldelse.

Våbenråd: der skulle blive en fordel for os. Vi har store forventninger til dette.

Bevillinger: alle jagtforeninger har mulighed for at søge midler fra DJ. 

Jagthorns duelighedsprøve d.2.4.17 i Ølstykke. Forbundsmesterskabet afholdes d.20.5 på Lolland. 

Udtagelses skydning i flugtskydning afholdes d.21.5.2017.

Dyrskuet i Roskilde foregår i uge 22 og man vil gerne have hjælp til standen der. Man får gratis indgang men ikke kørepenge."

Mødet sluttede 2200. Formanden afrundede mødet og takkede alle fremmødte.