JKF møde 18.10.2012 
1. Velkomstved formanden Leif Helstrup.  
2. Strukturdebatten 2013-15.
DJ er i fuld gang med at sætte nye mål for fremtiden. Der er masser af debat i gang og dette vil blive et punkt på JKF`s årsmøde. Eksempler på mål kunne være, at skaffe flere medlemmer til DJ, at få længere jagttid på en art eller jagttid på en fredet art.
3. Grønt råd.
Der er sendt høringssvar på Natura 2000 planer ind. Vi skal være særlig opmærksomme på at bevare motorbådsjagten på havet mellem Hundested og Rørvig. Der diskuteres edderfuglejagt. Flere mener, at hvis der skal være jagt fri zoner f.eks. i yngletiden, så bør der også være færdsels fri zoner.
4. Samarbejdet med Naturstyrelsen.
Der skal ifølge planen være jægerfora i februar måned. Naturstyrelsen skærer ned for tiden, og der er derfor mange opgaver, de ikke længere kan varetage.
5. Evaluering af Danmarks jægerforbund.
Vores nye formand har medvirket til at DJ er kommet med i Grøn fremdrifts forum, som handler om natur og landbrug i fremtidens DK.
DJ arbejder på dialog og på at skabe netværk, også i forhold til miljøministeriet.
6. Hjortevildtgrupperne
Ingen forslag.
7. Natura 2000.
Se punkt 3.
8. Skydevogn.
Skydevognen bliver brugt af alle 3 foreninger, men ikke så meget som sidste år. Der har været en enkelt lille reparation (et nyt næsehjul).
9. Kronvildtsgruppen på Halsnæs.
Der blev enighed om at der kan skydes 2 hjorte over 10 ender, en hind og 4 ungdyr/kalve.
10. Nyt fra de enkelte foreninger.
Ølsted: Har haft et par lerdueskydninger og skal have en rævejagt 3.11 og en i januar. Foreningen har haft et faldende medlemstal.
Torup: Har haft en rævejagt, der var desværre ingen ræve men til gengæld nogle gode koge- og røde sild. Der har været JKF samarbejde om en skydedag for kvinder 25.8. En stor succes som ønskes gentaget til næste år.  Prisen var i år 100kr. og til næste år må den være 150kr så vi undgår underskud. Der er også rævejagt 3.11. og en juleskydning 24.11 samt deltagelse på julemarked på Grønnessegård. Der er en drivjagt i januar 2013.
Strandjægerne: Har fået ny formand nemlig Rene Rosendal. Tidligere formand Leif Helstrup blev valgt som kredsformand sidste år for en 4 årig periode. Der er planlagt 2 hav jagter i år og en i januar 2013. Der er julebanko i december. Strandjægerne mærker også den almindelige afmatning og har skåret meget ned på arrangementerne. Nu laver man ikke nye arrangementer uden udtrykkeligt ønske fra medlemmernes side.
11. Eventuelt. 
Kulhuse strandjagtsforening oplyser at man nu har lavet støjvolde på skydebanen, såedes at kun skytten og evt. andre som skytten ønsker med, kan overvære den enkeltes skydning.
Der orienteres om et dueskjul på en høstet mark. Der er generel undren over at der gives tilladelse til regulering af duer på stubmarker, hvilket kan medføre, at man jager duerne over på de marker, hvor de gør skade. Det oplyses, at tilladelser til regulering kommer fra en database pr. automatik og såfremt man har tilladelsen kan man regulere på marker hvor der er, har været eller kommer afgrøder. Det oplyses at jagttiden på duer stammer oprindelig fra EU lovgivning som tolkes meget forskelligt i de forskellige lande. Danmark er helt klart duksedrengen med de strammeste regler. DJ forsøger at finde frem til reelle tal for duernes ynglen. Vi må også lægge pres på landmændene i vildtforvaltningsrådet, om at medvirke til at fjerne tilladelsen, til at regulere på høstet mark og i det hele taget arbejde på jagttid i stedet for regulering.
Ref. Ulla Brink
 
JKF Årsmøde mandag 4.2.2013 kl. 19 hos Strandjægerne.